Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 5/2010

z dnia 28.12.2010 r.
PROTOKÓŁ Nr 5/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 grudnia 2010r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:

- jego członkowie: Piotr Uściński, Rafał Pazio, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji – Robert Rasiński, Dyrektor Zespołu Szkół w Wołominie – Marek Łączyński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20.12.2010r.
3. Omówienie spraw techniczno-organizacyjnych związanych z uruchomieniem lodowiska „Biały Orlik”
4. WSO:
1) uchwała Zarządu w sprawie delegowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym
do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów akta prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
5. sprawy budżetowe:
1) uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
6. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 4/2010 z posiedzenia z dn. 20.12.2010r.

ad. 3
Wicestarosta zapoznał Zarząd ze sprawami techniczno-organizacyjnymi związanymi z uruchomieniem lodowiska „Biały Orlik”. Dyrektor ZSS zwrócił uwagę, że jest to pilotażowy program i brak jest szczegółowego opisu, tak jak w przypadku zielonych orlików. Do uzgodnienia: 1) zatrudnienie min. 1 osoby (wypożyczanie łyżew, ostrzenie, pilnowanie porządku na lodowisku); 2) ustalenie godzin otwarcia (przed południem dla grup zorganizowanych, po południu, w weekendy oraz ferie ogólnodostępne od godz. 10.00-20.00); 3)ustalenie odpłatności za wypożyczanie łyżew (np. 1 godz. 5zł, następne 2zł). Dyrektor ponadto zwrócił uwagę na konieczność zakupu kasy fiskalnej, a także rozważenie zainstalowania monitoringu na obiekcie. Według dyrektora roczny koszt funkcjonowania lodowiska to 80-100 tys. zł. Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji koszt zakupu łyżew (36 tys. zł) nie był zakupem kwalifikowanym. Największym kosztem jest złożenie i konserwacja lodowiska. Ustalono, że zorganizowane grupy szkolne ze szkół prowadzonych przez powiat będą korzystać za darmo z lodowiska. Według Skarbnik dyrektor powinien zatrudnić osobę na tych samych zasadach, jak do zielonego orlika i wykorzystać tymczasem środki przeznaczone na ten cel.

ad. 4
Zarząd jednogłośnie (za -4) podjął uchwałę Nr IV-30/10 w sprawie delegowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do pracy w Zespole wydelegowani zostali:
Rafała Pazio – wicestarosta,
Aneta Piotrowska – sekretarz powiatu.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów akta prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ad. 5
Zarząd podjął 9 uchwał od Nr IV-31/10 do 39/10 w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

ad. 6
Członek Zarządu Konrad Rytel zasygnalizował konieczność omówienia w nowym roku trzech spraw dot. organizacji:
1)geodezji,
2)Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
3)Wydziału Dróg Powiatowych.

Godz. zakończenia 11.55

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 28.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2011 r., godz. 10.59NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1287 razy.