Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 16/2011

z dnia 01.03.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 16/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 1 marca 2011r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Kierownik Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wołominie – Grażyna Rusiecka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Jolanta Zalewska-Czarnak, p.o. Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych – Adam Marcinkiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Magdalena Soszyńska-Kalinowska (lista obecności w załączeniu).


Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. ŚDS w Wołominie w świetle rozporządzenia o standardach
3. WGN 2 projekty uchwał Zarządu
4. WDP: Zestawienie wniosków do budżetu na 2011r.
5. WEK:
1) Uchwała ZPW w sprawie zatwierdzenia zmiany arkusza organizacyjnego szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński na rok szkolny 2010/2011.
2) Wniosek dyrektor Zespołu Szkół w Zielonce dot. ustalenia nowych kierunków kształcenia zawodowego + 2 Uchwały ZPW w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce.
3) Patronaty Starosty.
6. WOK: wniosek o zdjęcie ze stanu środków trwałych.
7. sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10. 30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Kierownik Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wołominie przedstawiła problemy związane z osiągnięciem standardów w świetle obowiązującego od 01.01.2011r. rozporządzenia ministra pracy. Rozporządzenie przewiduje m.in., że ŚDS ma działać co najmniej pięć dni w tygodniu przez osiem godzin dziennie, w domu mieszczącym się w jednym budynku może przebywać od 15 do 60 osób. Ponadto ŚDS musi zapewniać odpowiedni wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego. Działające obecnie domy mają czas do 31 grudnia 2014 r. na dostosowanie się do wymaganych standardów. Kierownik zwróciła uwagę, że obecna powierzchnia przypadająca na jednego uczestnika jest niewystarczająca w świetle standardów. Według standardów na jednego uczestnika winno przypadać 8m2. W Domu przebywa 30 osób, czyli potrzeba 240m2. Obecnie powierzchnia zajmowana przez Dom wynosi 107m2. Kierownik zwróciła uwagę, że jest to jedyna placówka w powiecie dla chorych psychicznie. Zarząd do końca roku podejmie decyzję w sprawie ewentualnej rozbudowy budynku zajmowanego przez ŚDS lub poszukiwania nowego miejsca na siedzibę.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-58/2011 uchylającą uchwałę Nr III-111/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości – dot. części działki ewidencyjnej nr 154/13, obręb 18, położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A.

Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-59/2011 w sprawie oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości. Dzierżawa firmie Link4 TU S.A. w celu prowadzenia działalności handlowej lub usługowej, na okres 3 lat grunt o powierzchni 20,00 m² stanowiący część działki ewidencyjnej nr 154/13, obręb 18, położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A. Czynsz miesięczny
z tytułu dzierżawy nieruchomości zostaje ustalony w kwocie 140,00 zł za 1 m² netto miesięcznie, tj. razem 2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł. 00/100 gr.) netto miesięcznie. Do ceny doliczona zostanie kwota podatku VAT wynikająca
z obowiązujących przepisów.

ad. 4
Zarząd zapoznał się z zestawieniem wniosków do budżetu na 2011r. opracowanym przez Wydział Dróg Powiatowych. Zarząd stoi na stanowisku, że wnioski złożone do budżetu w terminie powinny być rozpatrzone przez Zarząd przed uchwaleniem budżetu. W chwili obecnej Zarząd zapoznał się z wnioskami i będzie na bieżąco analizował możliwość ich realizacji.

ad. 5
Zarząd jednogłośnie (za – 4) podjął uchwałę Nr IV-60/2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany arkusza organizacyjnego szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński na rok szkolny 2010/2011. Treść uchwały w sprawie arkuszy organizacyjnych szkół powinna odzwierciedlać decyzje Zarządu w tym zakresie,
a nie w uzasadnieniu do uchwały.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektor Zespołu Szkół w Zielonce dot. ustalenia nowych kierunków kształcenia zawodowego tj. technik teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Naczelnik Wydziału przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród gimnazjalistów szkół powiatu wołomińskiego wraz z kalkulacją kosztów otwarcia w Zespole Szkół w Zielonce dwóch nowych oddziałów w technikum. Zarząd zapoznał się również
z zestawieniem naborów do klas I w Zespole Szkół w Zielonce.
Zarząd jednogłośnie (za – 4) podjął uchwałę Nr IV-61/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce (technik teleinformatyk).
Zarząd jednogłośnie (za – 4) podjął uchwałę Nr IV-62/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zielonce (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).
Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie – VI Wojewódzki Festiwal Piosenki o Zdrowiu – dofinansowanie 1.500zł,
2)ZSS w Markach – III Marecka Paraolimpiada Sportowa – dofinansowanie 3.000zł,
3)ZSS w Wołominie – II Pikniki Rodzinny – Podróż dookoła świata – dofinansowanie 3.000zł,
4)Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Wołomin – 60-ta rocznica powstania Koła PZN w Wołominie – dofinansowanie 1.500zł,
5)LO w Urlach – III Międzypowiatowy Bieg Komandosa – dofinansowanie 1.800zł,
6)LO w Urlach – IV Międzypowiatowy Konkurs wiedzy o sporcie – dofinansowanie 1.200zł,
7)Zespół Szkół w Ostrówku – VII Turniej Koszykówki o Puchar Starosty – dofinansowanie 400zł.

ad. 6
Na wniosek Wydziału Organizacji i Kadr Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie ze stanu środków trwałych oraz likwidację urządzeń zgodnie z załącznikiem
do protokołu.

ad.7
Wicestarosta zrelacjonował przebieg narady koordynacyjnej w sprawie przebiegu dr. 634.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.03.2011 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 13.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 13.29Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 13.15Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 13.15Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 2056 razy.