Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 19/2011

z dnia 24.03.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 19/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 marca 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Magdalena Soszyńska-Kalinowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbara Zajkowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Jolanta Zalewska – Czarnak, Kierownik Biura Promocji Katarzyna Pazio oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15.03.2011 r.
3.Wicestarosta: omówienie inwestycji w placówkach oświatowych.
4.WES:
1)Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2)Prośba p. Katarzyny Krawczyk dot. umożliwienia wystąpienia o wydanie orzeczenia do innej niż rejonowa poradni psychologiczno-pedagogicznej
3) Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej w ZS w Zielonce na indywidualne zajęcia sportowe
4)Wniosek dyrektor ZSS w Markach o utworzenie świetlicy szkolnej oraz powołanie nowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
5.WDP: zmiana budżetu.
6.WOŚ: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
7.PCPR: Uchwała Zarządu w sprawie zatrudnienia pracownika w Rodzinnym Domu Dziecka.
8.WGN: wyniki negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone na terenie Powiatu Wołomińskiego.
9.BPK: wnioski o objęcie patronatem Starosty.
10.WSO: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2010 r.
11.Skarbnik: uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011; zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011, planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
12.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia 12. 15

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 18/2011 z posiedzenia z dn. 15.03.2011r.

ad. 3
Wicestarosta omówił następujące zagadnienia związane z inwestycjami dotyczącymi placówek oświatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego:
1)Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie:
- sprawa umowy użyczenia gruntu na działalność ZSTZ w Radzyminie. Wicestarosta zaproponował podjęcie rozmów z użyczającymi grunt w celu jego kupna, biorąc za podstawę kwotę bazową określoną w umowie użyczenia.
2)Zespół Szkół w Tłuszczu:
- sprawa wynajmu pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych. Wicestarosta poinformował, że są dwie firmy zainteresowane wynajmem tych pomieszczeń. Ponadto Wicestarosta zrelacjonował swoje spotkanie z przedstawicielami tych firm.
W związku z niedojściem do porozumienia, co do wspólnego wynajmowania pomieszczeń przez dwie firmy, zdaniem Starosty należy dalej prowadzić rozmowy w tej sprawie z firmą Grom Group, pod warunkiem, ze firma Grom Group zagwarantuje, że od 1 września 2011 r. uczniowie szkoły będą mogli się szkolić w tych pomieszczeniach.
Zarząd jednogłośnie (3 za) zobowiązał Wicestarostę do wystosowania pisma do Grom Group w przedmiotowej sprawie. Ponadto Starosta wyraził opinię, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami powinien dokonać wyceny wartości najmu.
3)Zespół Szkół w Zielonce:
- Wicestarosta poinformował, że kończy się remont budynku przeznaczonego na poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Jego zdaniem budynek jest za duży wyłącznie na działalność poradni i można go wykorzystać na inne cele.
- Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół w Zielonce wystąpiła o zgodę na zawarcie umowy z kancelaria prawną na obsługę prawną.
4)zagospodarowanie terenu po zamkniętym basenie w Wołominie w kontekście problemów lokalowych ŚDPS, PCPR oraz PINB.
5)Zespół Szkół w Wołominie:
- Wicestarosta poinformował, że 31 sierpnia 2011 r. kończy się umowa z Wyższą Szkołą Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera. Wicestarosta proponuje, aby rozważyć podjęcie działań umożliwiających korzystanie przez ww. szkołę z budynku należącego do Miasta i Gminy Wołomin przy zbiegu ul. Legionów i Wileńskiej.
6)Zespół Szkół Specjalnych w Markach:
- Wicestarosta poinformował o wniosku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach o powołanie nowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
7)Wicestarosta poinformował o przebiegu spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin w sprawie Biblioteki Pedagogicznej w Wołominie.

ad.4
1)Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV-83/2011 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
2)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiła Zarządowi prośbę Pani Katarzyny Krawczyk dot. umożliwienia wystąpienia o wydanie orzeczenia do innej niż rejonowa poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zarząd jednogłośnie (za 3) wyraził zgodę na umożliwienia Pani Katarzynie Krawczyk wystąpienia o wydanie orzeczenia do innej niż rejonowa poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiła Zarządowi wniosek dyrektor Zespołu Szkół w Zielonce o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej na indywidualne zajęcia sportowe dla absolwenta szkoły Temuulena Ganbolda.
Zarząd jednogłośnie (za 3) wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zielonce na indywidualne zajęcia sportowe z Panem Temuulenem Ganboldem ze stawką najmu 50 zł za godzinę.
4)Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedstawiła Zarządowi:
- wniosek dyrektor ZSS w Markach o utworzenie świetlicy szkolnej oraz powołanie nowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
- założenia dotyczące utworzenia świetlicy szkolnej,
- założenia dotyczące powołania nowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Naczelnik przedstawiła propozycję i założenia powołania przy ZSS w Markach przedszkola specjalnego.
Zarząd jednogłośnie (za 3) pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie świetlicy szkolnej w ZSS w Markach i nie wyraził zgody na powołanie nowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Zarząd jednogłośnie (za 3) zobowiązał Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu do podjęcia działań zmierzających do uruchomienia przedszkola specjalnego przy ZSS w Markach.

ad. 5
Starosta przedstawił propozycję zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego polegającą na wprowadzeniu nowej propozycji budżetowej pod nazwą: „Budowa kładki z ciągiem pieszo – rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka” z kwotą 22.500 zł.
Zarząd jednogłośnie (za 3) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie (za 3) postanowił o zgłoszeniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego do porządku obrad sesji Rada Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 marca 2011 r.

ad.6
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. Naczelnik poinformowała, że projekt uchwały poddano w marcu 2011 r. konsultacjom społecznym. Uwagi zostały wniesione tylko w konsultacjach międzywydziałowych. Wniesione uwagi zostały wprowadzone do projektu uchwały. Projekt został również wysłany do UKiK. UOKiK nie wniósł uwag.
Zarząd jednogłośnie (za 3) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zarząd jednogłośnie (za 3) postanowił o zgłoszeniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska do porządku obrad sesji Rada Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 marca 2011 r.

ad. 7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił Zarządowi projekt uchwały Zarządu w sprawie zatrudnienia pracownika w Rodzinnym Domu Dziecka.
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV-84/2011 w sprawie zatrudnienia pracownika w Rodzinnym Domu Dziecka.

ad. 8
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wyniki negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone na terenie Powiatu Wołomińskiego:
1)nieruchomość położona w Nowych Załubicach, gmina Radzymin, o nr ewid.117/6.
Zarząd jednogłośnie (za 3) ustalił odszkodowanie w wysokości 45 zł za 1 m2.
2)nieruchomość położona w Józefowie, gmina Dąbrówka, o nr ewid.232/1.
Zarząd jednogłośnie (za 3) ustalił odszkodowanie w wysokości 35 zł za 1 m2.
3)nieruchomość położona w Kobyłce, w obrębie 20, o nr ewid.7/12.
Zarząd jednogłośnie (za 3) ustalił odszkodowanie w wysokości 80 zł za 1 m2.
4)nieruchomość położona w Kobyłce, w obrębie 14, o nr ewid.16/1.
Zarząd jednogłośnie (za 3)przekazał sprawę do rozpatrzenia Staroście.

ad. 9
Zarząd pozytywnie (za 3) zaopiniował wnioski o udzielenie patronatu Starosty:
1)Klub Sportowy ROKIS z Radzymina - VII Wiosenny Halowy Turniej Łuczniczy na 30 m - zawody na pietruszkę – dofinansowanie 600 zł
2)Firma Zygmar Bis - Półfinały światowej edycji konkursu "Queen of the World" –patronat honorowy
3)Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce - XIII Grand Prix Polski w walce wręcz
i grapplingu – 50 kompletów gadżetów
4)58 Szczep ZHR "Rosa Venti" w Zielonce Okręg Mazowiecki ZHR - Wyprawa na beatyfikację papieża Jana Pawła II – dofinansowanie 1.500 zł
5)Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło
w Wołominie - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie 1.000 zł
6)Publiczne Gimnazjum im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa"
w Poświętnem - Konkurs pt. "O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa" – dofinansowanie 1.000 zł
7)Zespół Szkół nr 5 Sportowe Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków -
IV Konkurs Poezji Romantycznej – dofinansowanie 700 zł
8)Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie - Jadowskie Klimaty – dofinansowanie 3.000 zł
9)Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła PZN w Wołominie - 60. rocznica powstania Koła PZN w Wołominie – dofinansowanie 3.000 zł

ad. 10
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w 2010 r.
Zarząd jednogłośnie (za 3) zaakceptował sprawozdanie przedstawione przez Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

ad.11
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV-85/2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV-86/2011 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV-87/2011 w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.

ad.12
1)Starosta poinformował Zarząd, że ogłoszony został konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych i że do jego rozstrzygnięcia obowiązki Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych pełnić będzie Rafał Urbaniak.
2)Starosta omówił wyniki kontroli wewnętrznej w sprawie załatwiania spraw dotyczących wydawania operatów geodezyjnych na terenie miasta Zielonka.
3)Starosta omówił problem aktualizacji wyceny nieruchomości Skarbu Państwa
w kontekście pobierania opłat za użytkowanie wieczyste.
4)Starosta poinformował o piśmie Wójta Gminy Dąbrówka, w którym zawarty został wniosek o wykonanie przez Powiat Wołomiński wybranych odcinków chodników przy drogach w miejscowościach: Józefów, Kuligów, Zaścienie i Małopole. Udział finansowy zabezpieczony w budżecie Gminy Dąbrówka na ten cel, Gmina mogłaby przeznaczyć na usuwanie skutków tegorocznej powodzi.
Zarząd jednogłośnie (za 3) przychylił się do wniosku Wójta Gminy Dąbrówka
5)Sekretarz przedstawiła Zarządowi projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 marca 2011 r. Zarząd nie wniósł uwag.
6)Skarbnik przedstawiła Zarządowi do zapoznania się projekt z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 rok.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 24.03.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 13.05.2011 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2011 r., godz. 11.00Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2476 razy.