Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 42/2011

z dnia 02.08.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 42/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 sierpnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji – Katarzyna Pazio, Naczelnik Wydziału Komunikacji – Stanisław Szczepański (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 26 i 27.07.2011r.
3.WEP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-70/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji w 2011r. z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności,
2)wyrażenie opinii dot. projektu umowy w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego przy ZSTZ w Radzyminie,
3)wyrażenie opinii dot. projektów dwóch umów w sprawie wynajmu pomieszczeń w ZS w Wołominie,
4)wniosek ZS w Zielonce o dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia pochodne do końca 2011 roku
5)wniosek LO w Urlach na utworzenie klasy policyjno-strażackiej od 1 września 2011 roku oraz dodatkowe środki finansowe do końca 2011 roku.
4.WSO: Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych
5.WOŚ: Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących opiniowania planów gospodarki odpadami, programów ochrony środowiska
6.WKM:
1)wyznaczenie podmiotu do holowania i parkowania pojazdów (wraki),
2)pismo Burmistrza Marek w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Marki
z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz praw jazdy
w związku z aktualizacją numeracji porządkowej
7.Sprawy budżetowy:
1)uchwała Zarządu w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011,
2)uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011,
3)uchwała Zarządu w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012.
8.Wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu środków trwałych oraz likwidację urządzeń zgodnie z wnioskiem WOK.
9.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia: 10.30

Ad.1) Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
Ad. 2) Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń w dniu 26 i 27.07.2011r.
Ad. 3) WEP:
1)Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-70/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji w 2011r. z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności. Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o włączenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady w dn. 04.08.2011r.
2)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła projekt umowy w sprawie najmu lokalu mieszkalnego przy ZSTZ w Radzyminie z p. Grażyną Pucek
i p. Andrzejem Blusem Zarząd nie wyraził opinii, oczekuje na kolejnym posiedzeniu wyjaśnień dyrektor w zakresie przedstawionych warunków umowy, zwłaszcza zastosowania 60% bonifikaty.
3)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty umów w sprawie wynajmu pomieszczeń w ZS w Wołominie (prowadzenie bufetu szkolnego oraz najem pomieszczeń dla Szkoły Muzycznej),
4)Zarząd zapoznał się z wnioskiem ZS w Zielonce o dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne do końca 2011 roku w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów. W związku z rozbieżnymi danymi (na poprzednim posiedzeniu dyrektor stwierdziła, że decyzja o dodatkowych oddziałach nie powoduje skutków finansowych) Zarząd zobowiązał Wicestarostę do analizy kosztów i przedstawienia informacji na kolejnym posiedzeniu.
5)Zarząd wyraził zgodę na wniosek dyrektor LO w Urlach na utworzenie klasy policyjno-strażackiej od 1 września 2011 roku oraz dodatkowe środki finansowe do końca 2011 roku. (kwota 48.000zł).

Ad. 4) Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV-182/2011 sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych.

Ad. 5)
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV-183/2011 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących opiniowania planów gospodarki odpadami, programów ochrony środowiska.

Ad. 6)
Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformował Zarząd o zakresie podjętych działań
w sprawie wyznaczenia podmiotu do holowania i parkowania pojazdów. Zarząd zapoznał się z ofertą przetargu nieograniczonego na holowanie pojazdów. W związku z kwotami przewyższającymi kwoty przewidziane Uchwałą Rady Powiatu postanowił unieważnić przetarg.
Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Marek w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Marki z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz praw jazdy
w związku z aktualizacją numeracji porządkowej. Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformował, że koszt druku i legalizacji dowodu rejestracyjnego wynosi 40zł, prawa jazdy 53zł. Przy stawce 86zł za dowód rejestracyjny dochód powiatu wynosi 46zł, analogicznie w przypadku prawa jazdy 86zł i 33zł. Zarząd postanowił zwrócić się z propozycją do Burmistrza Marek, że rozważy zmniejszenie opłat dla mieszkańców Marek pod warunkiem, że gmina poniesie koszty produkcji w/w dokumentów. Wniosek Burmistrza powinien określać konkretną ilość dokumentów do wymiany.

Ad. 7)
Po omówieniu przez Skarbnik Powiatu projektów n/w uchwał.
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV/184/2011w sprawie przeniesienia w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV/185/2011w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie (za 3) podjął uchwałę Nr IV/186/2011w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012.

Ad. 8)
Zarząd jednogłośnie (za 3) wyraził zgodę na zdjęcie ze stanu środków trwałych oraz likwidację urządzeń zgodnie z wnioskiem WOK.

Ad. 9)
Starosta omówił sprawę podtopień związanych z ostatnimi opadami deszczu.
Wicestarosta poinformowała o wynikach wizyty na Ukrainie w powiecie żytomierskim.


Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 02.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 12.50Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1889 razy.