Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 55/2011

z dnia 26.10.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 55/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury – Katarzyna Pazio, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Piotr Gontarski (lista obecności w załączeniu).


Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14.10.2011 r.
3.WSO: Rozstrzygnięcie oferty Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4.WEP:
1)Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011,
2)Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
5.WZK: Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
6.WGN: Autopoprawka do pozytywnie zaopiniowanego przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 października 2011 r. projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
7.WID: Autopoprawka do pozytywnie zaopiniowanego przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 14.10.2011 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich omówiła ofertę Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania kwotą 3050 zł.

Ad. 4
1)Zarząd zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
2)Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury przedstawiła wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Zarząd przełożył rozpatrywanie na następne posiedzenie Zarządu po uzyskaniu przez Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury dodatkowych informacji w sprawie.

Ad. 5.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawił propozycje autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
Zarząd przyjął, że opłata za powierzchnię reklamową wynoszącą 2,08 m2 na tablicy reklamowej usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 165/5, obręb 28, położonej w Wołominie będzie wynosiła nie mniej niż 70zł miesięcznie.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

Ad. 7.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił propozycje Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych.

Ad.8.
Skarbnik przedstawiła propozycje autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w spawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
O godz. 12.40 ogłoszona została przerwa w obradach posiedzenia Zarządu. Obrady wznowiono o godz. 17.10. Po wznowieniu obrad Zarząd jednogłośnie /za - 4/
podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-249/2011 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XI-106/2011 z dnia 26 października 2011 roku.
2)Uchwała Nr IV-250/2011 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3)Uchwała Nr IV-251/2011 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4)Uchwała Nr IV-252/2011 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5)Uchwała Nr IV-253/2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
6)Uchwała Nr IV-254/2011 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
7)Uchwała Nr IV-255/2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011.
8)Uchwała Nr IV-256/2011 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za III kwartał 2011 r.

Ad. 9.
Zarząd zapoznał się z omówionymi przez Wicestarostę: Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2009-2010 oraz Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2009-2010 i postanowił przekazać powyższe dokumenty Radzie Powiatu Wołomińskiego oraz Zarządowi Województwa.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.10.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2011 r., godz. 11.53Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1287 razy.