Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Lipiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-145/2012
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-146/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-147/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-148/2012
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
 • Uchwała Nr IV-149/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-150/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-151/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-152/2012
  w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Wołomińskim
 • Uchwała Nr IV-153/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr IV-154/2012
  w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania pomocy na remont i utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka lup pełni pieczę rodzina zastępcza
 • Uchwała Nr IV-155/2012
  w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania pomocy na realizację pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr IV-156/2012
  w sprawie: rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-157/2012
  w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Wołomiński w Stowarzyszeniu pn. „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”
 • Uchwała Nr IV-158/2012
  w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Wołomiński w Stowarzyszeniu pn. „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”
 • Uchwała Nr IV-159/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-160/2012
  w sprawie: dysponowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr IV-161/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-162/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-163/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-164/2012
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za II kwartał 2012 roku
 • Uchwała Nr IV-165/2012
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku do realizacji projektu „Edukacja przez wycieczki”
 • Uchwała Nr IV-166/2012
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
 • Uchwała Nr IV-167/2012
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-168/2012
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-169/2012
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-170/2012
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.08.2012 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.08.2012 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2012 r., godz. 09.21Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4565 razy.