Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 53/2013

z dnia 06.11.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 53/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 6 listopada 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WEP: Wniosek o objęcie patronatem Starosty.
3.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
4.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd postanowił objąć patronatem Starosty Obchody jubileuszu 15-lecia Miejsko-Parafialnego Chóru Cantores Misericordiae w Ząbkach organizowane przez Federację Caecilianu z Warszawy i przyznał dofinansowanie w wysokości 2.000 zł.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-298/2013 w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-299/2013 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

Ad. 4.
Zarząd przeprowadził dyskusję w sprawie porozumienia z Miastem Marki z dnia 10 września 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach. Zarząd wobec nieprzyjęcia przez Radę Powiatu Wołomińskiego w dniu 22 października 2013 r. uchwały zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach, w której zaproponowano zawarcie aneksu Nr 2 do porozumienia z dnia 10 września 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach w zakresie wydłużenia do 30 listopada 2013 r. terminu sporządzenia dokumentacji projektowe oraz wydłużenia do listopada 2013 r. terminu powiadamiania przedstawiciela powiatu o terminach posiedzeń rad technicznych oraz biorąc pod uwagę upływ zawartych w powyższym porozumieniu i aneksie do niego terminów i brak realizacji zobowiązań leżących po stronie Miasta Marki, uznał, że porozumienie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach przestało łączyć strony, które je podpisały. Jednocześnie Zarząd ustalił, że jeżeli Miasto Marki przedstawi inne zdanie w tym zakresie, to pismo powiatu informujące Miasto Marki o wygaśnięciu ww. porozumienia potraktować należy jako wypowiedzenie porozumienia z dnia 10 września 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach.

Godz. zakończenia: 15.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 06.11.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 11.12.2013 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 11.12.2013 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2013 r., godz. 15.15Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 887 razy.