Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.41.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, wykonanie elementów stolarskich - obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria

Ogłoszenie zamieszczono: 17.03.2014 r.
Data składania ofert: 27.03.2014 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 27.03.2014 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, wykonanie elementów stolarskich - obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria
Numer ogłoszenia: 88796 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, wykonanie elementów stolarskich - obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, wykonanie elementów stolarskich - obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.50.00-8, 45.42.21.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wnoszonego wadium Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2014 r. do godziny 10:00. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, wykonanie i montaż elementów stolarskich - obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria. 2. Zasady wnoszenia wadium Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz wykonanych usług o takim samym lub zbliżonym charakterze do opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej trzech usług o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym przynajmniej jedna w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo i terminowo ukończone

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dołączyć imienny wykaz osób zdolnych do realizacji niniejszego zamówienia z podaniem ich kwalifikacji, do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji - tytuł zawodowy w danym zakresie oraz praktykę zawodową. Zamawiający wymaga dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami o specjalnościach: - jedna osoba z uprawnieniami konserwatorskimi.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ubezpieczenie Usługodawcy od odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Usługodawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony formularz ofertowy - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 - Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług - Oświadczenie o przynależności Usługodawcy do grupy kapitałowej - Oświadczenie o realizacji zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - Formularz cenowy nr A.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, Zamawiający przedłuży termin trwania umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet VI - wykorzystanie walorów kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz cenowy

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Załącznik D

Załącznik E

Załącznik F

Załącznik A-1

Załącznik A-2

Załącznik A-3

Załącznik G

Załącznik H

Załącznik I

Zmiana ogłoszenia + przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Poprawione istotne
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, data: 17.03.2014
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 17.03.2014 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 20.05.2015 r., godz. 09.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2015 r., godz. 09.32Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.03.2014 r., godz. 13.20Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.03.2014 r., godz. 12.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.03.2014 r., godz. 12.38Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
24.03.2014 r., godz. 14.49Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
17.03.2014 r., godz. 12.56Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
17.03.2014 r., godz. 12.53Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
17.03.2014 r., godz. 12.52Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
17.03.2014 r., godz. 12.50Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
17.03.2014 r., godz. 12.49Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
17.03.2014 r., godz. 12.21Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1005 razy.