Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.60.2014 Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla zadań: 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji 2. Powiatowy Ośrodek Edukacji.

Ogłoszenie zamieszczono: 11.04.2014 r.
Data składania ofert: 28.04.2014 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 28.04.2014 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla zadań: 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji 2. Powiatowy Ośrodek Edukacji
Numer ogłoszenia: 124312 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla zadań: 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji 2. Powiatowy Ośrodek Edukacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla zadań: 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji 2. Powiatowy Ośrodek Edukacji.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie przygotowania dokumentacji, której wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.62.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali: a) co najmniej dwie usługi doradztwa, polegające na wykonaniu analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, prawnych oraz ryzyk dla zadań realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji prowadzonych na rzecz podmiotu publicznego, przy czym przynajmniej jedna z tych usług dla Inwestycji o wartości minimum 5 mln PLN zakończyła się zawarciem umowy o koncesji lub o partnerstwie publiczno-prywatnym; b) co najmniej dwie usługi w zakresie przygotowania i uczestniczenia jako doradcza po stronie partnera publicznego w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji, przy czym przynajmniej jedna z tych usług dla Inwestycji o wartości minimum 5 mln PLN zakończyła się zawarciem umowy o koncesji lub o partnerstwie publiczno-prywatnym; c) co najmniej dwie usługi na rzecz podmiotu publicznego w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji obiektów użyteczności publicznej z zakresu pomocy społecznej, pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych, rehabilitacji i fizykoterapii.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem doradców zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę z zakresu między innymi: prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa finansów Publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa europejskiego, prawa budowlanego, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących zasad przygotowania i realizacji inwestycji, w tym w szczególności inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają: a) Koordynator (lider) zespołu doradczego - 1 osoba - wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne, - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami, - doświadczenie w koordynacji prac zespołów doradczych przy realizacji co najmniej trzech zakończonych, lub trwających projektów, w tym co najmniej jednego projektu o wartości minimum 5 mln PLN brutto i co najmniej jednego projektu dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji; - doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej dwóch postępowań mających na celu realizację zadania inwestycyjnego w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum 5 mln. złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się podpisaniem umowy; - uczestnictwo w co najmniej dwóch postępowaniach, mających na celu wybór partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, z których przynajmniej jedno postępowanie zakończyło się zawarciem umowy. b) Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych - 1 osoba - wykształcenie wyższe ekonomiczne; - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowaniu analiz finansowo-ekonomicznych na rzecz podmiotów Publicznych, w tym przynajmniej dla jednego projektu o wartości minimum 5 mln. PLN brutto i przynajmniej dla jednego projektu realizowanego w formule PPP lub koncesji; - uczestnictwo w co najmniej dwóch postępowaniach, mających na celu wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, z których co najmniej jedno zakończyło się zawarciem umowy. c) Ekspert ds. partnerstwa publiczno-prywatnego - 1 osoba - wykształcenie wyższe; - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego; - przynajmniej trzy publikacje jako autor lub współautor dotyczące realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji; - uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 2 postępowań, mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia w formule PPP lub koncesji, w tym co najmniej jednego o wartości minimum 5 mln złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się zawarciem umowy; - uczestnictwo w sporządzaniu analiz ryzyka na rzecz strony publicznej dla minimum dwóch przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum 5 mln. złotych brutto i jednego, które zakończyło się zawarciem umowy. d) Ekspert ds. prawnych - 1 osoba - wykształcenie wyższe prawnicze; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia usług prawnych; - świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotu publicznego dla co najmniej 2 przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum 5 mln. złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się podpisaniem umowy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; 2) zestawienie kosztów - wg załącznika nr 8;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- Ze względu na charakter zadania Zamawiający będzie dokonywała odbioru prac po wykonaniu każdej z części. Na podstawie wyników poszczególnych analiz Zamawiający będzie podejmował decyzję o kontynuacji, bądź zaniechaniu dalszej realizacji zadania w całości lub w części. - W przypadku rezygnacji z realizacji dalszych części (analiz), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za te części (analizy), które zostały wykonane i odebrane na podstawie protokółu odbioru przez Zamawiającego. - W przypadku całkowitej rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji jednego z wymienionych w tytule zamówienia zadań, wynagrodzenie za wykonanie dalszych części zamówienia (analiz) ulegnie przeliczeniu zgodnie z formularzem cenowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia: Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla zadań: 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji 2. Powiatowy Ośrodek Edukacji Część I i II- nie później niż 4 tygodnie od daty zawarcia umowy Część III - nie później niż 4 tygodnie od daty odbioru części I i II Część IV - nie później niż 6 tygodni od daty odbioru części III Część V - w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania o wybór partnera prywatnego - nie później niż 4 tygodnie od daty odbioru części IV. 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu prace, w tym analizy, o których mowa w częściach I, II, III oraz raport, o którym mowa w części IV, w formie elektronicznej w formacie edytowalnym, e-mailem na wskazane przez Zamawiającego adresy poczty elektronicznej, nie później niż w terminie określonym dla każdej z części. 2. Poszczególne etapy będą przedstawiane zgodnie z ofertą, przy czym, część I wraz z częścią II, nie później niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Prace określone w części III oraz części IV zostaną wykonane w terminach określonych wyżej. 3. Zamawiający w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania każdej części analiz określonych w Częściach I do IV, dokona jej oceny i zgłosi ewentualne uwagi. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną (e-mail) w postaci komentarzy w dokumencie lub w postaci oddzielnego dokumentu. Wyjaśnienia, uzupełnienia, poprawki lub zmiany winny być wprowadzone w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, po czym ponownie przedłożone Zamawiającemu do akceptacji drogą elektroniczną. Akceptacja analiz zostanie potwierdzona drogą elektroniczną. Wykonawca dostarczy 4 wydrukowane egzemplarze kompletu dokumentów, oraz 4 płyty CD/DVD zawierające wersje elektroniczne, edytowalne poszczególnych części. Akceptacja analiz zostanie potwierdzona protokołem odbiorczym po dostarczeniu wersji drukowanych oraz płyt CD. Kryteria oceny ofert: Kryterium nr 1 - Łączna cena brutto (tj. suma cen: za analizę oraz badanie rynku inwestorów) podana w PLN - znaczenie 100 %, w tym: Łączna cena za etap I - 20%, Łączna cena za etap II - 20% Łączna cena za etap III - 30% Łączna cena za etap IV - 15% Łączna cena za etap V - 15%.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Załączniki

Poprawione istotne postanowienia umowy

Przedłużenie terminu składania ofert

Załączniki do edycji

Załącznik do oferty w wersji edytowalnej

Załącznik - doświadczenie wykonawcy w wersji edytowalnej

Załącznik - potencjał kadrowy w wersji edytowalnej

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, data: 11.04.2014
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 11.04.2014 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 19.05.2015 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2015 r., godz. 14.35Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.04.2014 r., godz. 16.03Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
16.04.2014 r., godz. 15.34Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
16.04.2014 r., godz. 13.47Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
16.04.2014 r., godz. 13.47Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.04.2014 r., godz. 12.54Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.04.2014 r., godz. 10.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
11.04.2014 r., godz. 09.30Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1567 razy.