Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.88.2014 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN

Ogłoszenie zamieszczono: 10.06.2014 r.
Data składania ofert: 01.07.2014 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 01.07.2014 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN
Numer ogłoszenia: 195450 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.018.600 PLN.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości: 10.000 PLN Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 4.000.000 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz cenowy - oświadczenie o spełnianiu warunków, - w przypadku gdy sprawozdanie finansowe Banku za 2013 rok jeszcze podlega badaniu przez biegłego rewidenta, należy załączyć do ofert wstępną wersję bilansu, zestawienie pozycji pozabilansowych i rachunku zysków i strat oraz dołączyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za 2012 rok.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Wzór umowy

3. Formularz cenowy

4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

5. Budżet Powiatu na rok 2014

6. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2014 rok

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 cz. 1

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 cz. 2

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 cz. 3

10. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetów za ostatnie dwa lata budżetowe 2012,2013

11. Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2012

12. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2014-2029 wg stanu na dzień 29-05-2014 r. cz. 1

13. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2014-2029 wg stanu na dzień 29-05-2014 r. cz. 2

14. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Powiatu Wołomińskiego na rok 2014

15. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na dzień 31.03.2014 r. i informacja o planowanych spłatach kredytów i pożyczek stan na dzień 31.03.2014 r.

16. Wyciągi ze sprawozdań za 2012, 2013 i I kwartał 2014 (Rb- 27S, Rb – 28S, Rb – Z, Rb – N, Rb – NDS cz. 1

17. Wyciągi ze sprawozdań za 2012, 2013 i I kwartał 2014 (Rb- 27S, Rb – 28S, Rb – Z, Rb – N, Rb – NDS cz. 2

18. Wyciągi ze sprawozdań za 2012, 2013 i I kwartał 2014 (Rb- 27S, Rb – 28S, Rb – Z, Rb – N, Rb – NDS cz. 3

19. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu (zostanie dołączona w terminie późniejszym).

20. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu

21. Statut Powiatu

22. Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego o wyborze członków zarządu oraz uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego.

23. Odpowiedzi + przedłużenie terminu składania ofert

24. Odpowiedzi

25. Opinia RIO

26. Załączniki w wersji word

27. Odpowiedzi

28. Poprawiony formularz cenowy

29. Uzupełniony formularz oferty
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, data: 10.06.2014
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 10.06.2014 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 19.05.2015 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2015 r., godz. 14.20Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.07.2014 r., godz. 13.14Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.07.2014 r., godz. 13.12Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
20.06.2014 r., godz. 09.06Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
17.06.2014 r., godz. 11.38Wioleta RolekAktualizacja przetargu
16.06.2014 r., godz. 16.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
16.06.2014 r., godz. 16.31Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.06.2014 r., godz. 10.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.06.2014 r., godz. 10.25Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1210 razy.