Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: - dostawie i montażu urządzenia do wyświetlenia hologramu 3D wraz z oprogramowaniem i aplikacją, - dostawie i montażu stołów prezentacyjnych.

Ogłoszenie zamieszczono: 15.07.2014 r.
Data składania ofert: 18.07.2014 r., godz. 14.00
Data otwarcia ofert: 18.07.2014 r., godz. 14.10
Typ przetargu: Konkurs
Ogłoszenie o dialogu technicznym
poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na:
- dostawie i montażu urządzenia do wyświetlenia hologramu 3D wraz z oprogramowaniem i aplikacją,
- dostawie i montażu stołów prezentacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Wołominie informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
- dostawie i montażu urządzenia do wyświetlenia hologramu 3D wraz z oprogramowaniem i aplikacją,
- dostawie i montażu stołów prezentacyjnych.Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

1. Nazwa i adres Zapraszającego
Starostwo Powiatowe
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

2. Uczestnicy dialogu technicznego
Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, które w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku, w należyty sposób wykonały lub też są w trakcie wykonywania:
a) co najmniej jedno zamówienie, w którego zakresie była dostawa urządzeń holograficznych.

3. Przedmiot dialogu technicznego
Zapraszający zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
- dostawa i montaż urządzenia do wyświetlenia hologramu 3D wraz z oprogramowaniem i aplikacją,
- dostawa i montaż stołów prezentacyjnych.

Wstępny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zapraszający, w toku dialogu zamierza pozyskać wiedzę w zakresie:
a) optymalnego sposobu opisania przedmiotu zamówienia;
b) kompetencji Wykonawcy koniecznych dla realizacji zamówienia;
c) oczekiwanych kompetencji po stronie Zamawiającego oraz niezbędnych warunków technicznych pomieszczenia;
d) innych istotnych elementów opisu przedmiotu zamówienia;
e) proponowanego harmonogramu prac;
f) szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia;
g) szacunkowy czas realizacji zamówienia.

Zapraszający wyznaczy terminy spotkań z Uczestnikami dialogu w okresie 21-25.07.2014 r.

4. Zasady prowadzenia dialogu technicznego

A. Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 31a -31c ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
B. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego.
C. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących oraz oferowanych przez nich rozwiązań. Dialog ma na celu pozyskanie informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
D. Zapraszający sporządzi z dialogu pisemny protokół. Zapraszający zastrzega sobie możliwość rejestracji audio przebiegu dialogu.
E. Podmioty zainteresowane dialogiem otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. O zakończeniu dialogu niezwłocznie informuje uczestniczące w nim podmioty. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu.
F. Dialog będzie miał charakter jawny.
G. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.
H. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.
I. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

6. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:
(1) drogą elektroniczną na adres: bzp@powiat-wolominski.pl ;
(2) osobiście w siedzibie; Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 (kancelaria);
(3) Termin składania wniosków: do dnia 18.07.2014 r., do godz. 14:00.

Zapraszający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów.

7. Warunki udziału w dialogu technicznym
A. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego.
B. Wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego (Załącznik nr 2) został opublikowany na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl
C. Podmioty, które są zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, zobowiązane są do przedłożenia:
• aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o udział w dialogu technicznym) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
• wykazu prac zgodnie z pkt. 2,
• w przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
D. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
E. Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego bezwzględnie winien zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, adres jego siedziby, wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu.
F. Wniosek winien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu. Dopuszcza się składanie wniosków oraz załączników w formie faksów lub skanów oryginałów dokumentów.

Regulamin prowadzenia dialogu technicznego

Wzór zgłoszenia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, data: 15.07.2014
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 15.07.2014 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 15.07.2014 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2014 r., godz. 12.41Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.07.2014 r., godz. 10.58Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1030 razy.