Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na ochronę budynków Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 06.10.2005 r.
Data składania ofert: 24.11.2005 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 24.11.2005 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę budynków Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) oraz:
- posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia (posiadanie koncesji oraz zatrudnianie pracowników ochrony w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenia usług ochrony osób i mienia),
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadanie przez Wykonawcę niezbędnego doświadczenia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej: w dni robocze 1600-800 dnia następnego, w dni wolne całodobowo, w dni: Wigilia, Wielki Piątek i Sylwester od 1200),
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Firmy mogą otrzymać dokumentację przetargową, zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4. Cena 30,00 zł.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Marzena Bańka, tel. 787-43-01 wew. 128 w godz.: 900 - 1500.
4. Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynków Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2008 r.
7. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawiera SIWZ.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w%): cena - 100%.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2005 r. do godz. 1000 w Kancelarii Starostwa ( pok. Nr 4).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2005 r. o godz. 1030 w pok. Nr 4 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
12. O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-wolominski.pl.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.10.2005 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.10.2005 r., godz. 09.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.10.2005 r., godz. 09.37Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1080 razy.