Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.128.2014 Dostawa wyposażenia reprezentacyjnego i scenicznego z podziałem na zadania została podzielony na pięć zadań: Zadanie I. Dostawa stojaków flagowych, stojaków do flagietek i masztów flagowych wraz z wyposażeniem, flagami i flagietkami, godła Zadanie II. Dostawa sukna Zadanie III. Dostawa sztalug Zadanie IV. Dostawa Schodów przegubowych wraz z poręczami Zadanie V. Zadaszenie estradowe

Ogłoszenie zamieszczono: 10.09.2014 r.
Data składania ofert: 22.09.2014 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 22.09.2014 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Dostawa wyposażenia reprezentacyjnego i scenicznego z podziałem na zadania została podzielony na pięć zadań: Zadanie I. Dostawa stojaków flagowych, stojaków do flagietek i masztów flagowych wraz z wyposażeniem, flagami i flagietkami, godła Zadanie II. Dostawa sukna Zadanie III. Dostawa sztalug Zadanie IV. Dostawa Schodów przegubowych wraz z poręczami Zadanie V. Zadaszenie estradowe
Numer ogłoszenia: 301880 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia reprezentacyjnego i scenicznego z podziałem na zadania została podzielony na pięć zadań: Zadanie I. Dostawa stojaków flagowych, stojaków do flagietek i masztów flagowych wraz z wyposażeniem, flagami i flagietkami, godła Zadanie II. Dostawa sukna Zadanie III. Dostawa sztalug Zadanie IV. Dostawa Schodów przegubowych wraz z poręczami Zadanie V. Zadaszenie estradowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia reprezentacyjnego i scenicznego z podziałem na zadania została podzielony na pięć zadań: Zadanie I. Dostawa stojaków flagowych, stojaków do flagietek i masztów flagowych wraz z wyposażeniem, flagami i flagietkami, godła Zadanie II. Dostawa sukna Zadanie III. Dostawa sztalug Zadanie IV. Dostawa Schodów przegubowych wraz z poręczami Zadanie V. Zadaszenie estradowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.82.10.00-5, 44.42.32.20-9, 44.11.24.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości odpowiedniej dla każdego zadania: Zadanie 5: 1.700,00 zł powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2014 r. do godziny 10:00. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad. Nr .. Zasady wnoszenia wadium Wadium wnosi się w jednej z następujących form: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Dostawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca przedstawi wykaz dostaw wyposażenia o takim samym lub zbliżonym charakterze do opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia w ilości dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż dla poszczególnych zadań: Zadanie I 7 000,00 zł, Zadanie II 3 000,00 zł, Zadanie III 3 000,00 zł, Zadanie IV 2 500,00 zł, Zadanie V 50 000,00 zł

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż dla poszczególnych zadań: Zadanie I 7 000,00 zł, Zadanie III 3 000,00 zł, Zadanie IV 2 500,00 zł, Zadanie V 50 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy Dostawca sam nie dysponuje takim potencjałem, - wypełniony formularz ofertowy - załącznik dot. zakresu opieki serwisowej - Formularze cenowe: nr A dla Zadania I, nr B dla Zadania II, nr C dla Zadania III, nr D dla Zadania IV, nr E dla Zadania V

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, Zamawiający przedłuży termin trwania umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet VI - wykorzystanie walorów kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa stojaków flagowych, stojaków do flagietek i masztów flagowych wraz z wyposażeniem, flagami i flagietkami, godła.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stojaków flagowych, stojaków do flagietek i masztów flagowych wraz z wyposażeniem, flagami i flagietkami, godła.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.82.10.00-5, 44.42.32.20-9, 44.11.24.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sukna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sukna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.82.10.00-5, 44.42.32.20-9, 44.11.24.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa sztalug.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sztalug.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.82.10.00-5, 44.42.32.20-9, 44.11.24.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa Schodów przegubowych wraz z poręczami.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa Schodów przegubowych wraz z poręczami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.82.10.00-5, 44.42.32.20-9, 44.11.24.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadaszenie estradowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadaszenie estradowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.82.10.00-5, 44.42.32.20-9, 44.11.24.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 60
2. zakres opieki serwisowej - 20
3. długość gwarancji na sprzęt - 20

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + formularze cenowe

Odpowiedzi

Modyfikacja SIWZ + przedłużenie terminu składania ofert
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, data: 10.09.2014
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 10.09.2014 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 19.05.2015 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2015 r., godz. 13.47Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.10.2014 r., godz. 12.55Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
18.09.2014 r., godz. 11.39Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
18.09.2014 r., godz. 11.33Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
18.09.2014 r., godz. 11.33Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.09.2014 r., godz. 15.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2014 r., godz. 15.08Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2014 r., godz. 15.02Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2014 r., godz. 15.01Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.09.2014 r., godz. 14.59Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1260 razy.