Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.131.2014 UTRZYMANIE ZIMOWE CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W GMINACH: WOŁOMIN, KOBYŁKA, ZIELONKA, ZĄBKI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sezonie 2014/2015

Ogłoszenie zamieszczono: 24.09.2014 r.
Data składania ofert: 03.10.2014 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 03.10.2014 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
UTRZYMANIE ZIMOWE CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W GMINACH: WOŁOMIN, KOBYŁKA, ZIELONKA, ZĄBKI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 202977 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE ZIMOWE CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W GMINACH: WOŁOMIN, KOBYŁKA, ZIELONKA, ZĄBKI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sezonie 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UTRZYMANIE ZIMOWE CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W GMINACH: WOŁOMIN, KOBYŁKA, ZIELONKA, ZĄBKI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sezonie 2014/2015.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zakres prac uzupełniających obejmuje prace tożsame z zamówieniem podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem; - załączniki 1,2,3

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w wynagrodzeniu w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. W uzasadnionych warunkami pogodowymi przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin realizowanego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-220 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-220 Wołomin pok. nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Wołomin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Wołomin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Kobyłka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Kobyłka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Marki - Zielonka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Marki - Zielonka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Ząbki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chodniki przy drogach powiatowych w gm. Ząbki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Standardy

Wykaz chodników - gmina Wołomin

Wykaz chodników - gmina Kobyłka

Wykaz chodników - gmina Zielonka

Wykaz chodników - gmina Marki

Wykaz chodników - gmina Ząbki
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 24.09.2014
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 24.09.2014 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 19.05.2015 r., godz. 13.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2015 r., godz. 13.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
24.09.2014 r., godz. 13.48Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
24.09.2014 r., godz. 13.29Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
24.09.2014 r., godz. 13.27Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1208 razy.