Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.143.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym. Zad. 2: Dostawa cyfrowych tabletów do rysowania i grafiki komputerowej. Zad. 3: Dostawa pneumatycznego ekranu projekcyjnego. Zad. 4. Dostawa multimedialnych stołów dotykowych w drewnianej obudowie

Ogłoszenie zamieszczono: 21.10.2014 r.
Data składania ofert: 29.10.2014 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.10.2014 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym. Zad. 2: Dostawa cyfrowych tabletów do rysowania i grafiki komputerowej. Zad. 3: Dostawa pneumatycznego ekranu projekcyjnego. Zad. 4. Dostawa multimedialnych stołów dotykowych w drewnianej obudowie
Numer ogłoszenia: 351204 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym. Zad. 2: Dostawa cyfrowych tabletów do rysowania i grafiki komputerowej. Zad. 3: Dostawa pneumatycznego ekranu projekcyjnego. Zad. 4. Dostawa multimedialnych stołów dotykowych w drewnianej obudowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym. Zad. 2: Dostawa cyfrowych tabletów do rysowania i grafiki komputerowej. Zad. 3: Dostawa pneumatycznego ekranu projekcyjnego. Zad. 4. Dostawa multimedialnych stołów dotykowych w drewnianej obudowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.11.00-8, 30.23.74.50-8, 30.21.32.00-7, 38.65.34.00-1, 30.23.13.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości odpowiedniej dla każdego zadania: Zadanie 1 - 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) Zadanie 4 - 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad Nr 2. Zasady wnoszenia wadium Wadium wnosi się w jednej z następujących form: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. 3. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Dostawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Utrata wadium: - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Dostawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca przedstawi wykaz dostaw wyposażenia o takim samym lub zbliżonym charakterze do opisanego w SIWZ przedmiocie zamówienia w ilości co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż dla poszczególnych zadań: Zadanie nr 1 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), Zadanie nr 2 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Zadanie nr 3 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Zadanie nr 4 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Dostawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Dostawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków, na podstawie złożonych dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż dla poszczególnych zadań: Zadanie nr 1 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), Zadanie nr 2 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), Zadanie nr 3 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Zadanie nr 4 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy Dostawca sam nie dysponuje takim potencjałem, - wypełniony formularz ofertowy, - formularze cenowe nr A, B, C, D

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - Długość gwarancji na sprzęt - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, Zamawiający przedłuży termin trwania umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin - kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet VI - wykorzystanie walorów kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.11.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Długość gwarancji na sprzęt - 30


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa cyfrowych tabletów do rysowania i grafiki komputerowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa cyfrowych tabletów do rysowania i grafiki komputerowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.74.50-8, 30.21.32.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Długość gwarancji na sprzęt - 30


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa pneumatycznego ekranu projekcyjnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pneumatycznego ekranu projekcyjnego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.34.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Długość gwarancji na sprzęt - 30


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa multimedialnych stołów dotykowych w drewnianej obudowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa multimedialnych stołów dotykowych w drewnianej obudowie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.20-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Długość gwarancji na sprzęt - 30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Formularze cenowe

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, data: 21.10.2014
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 21.10.2014 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 19.05.2015 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2015 r., godz. 13.40Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
03.11.2014 r., godz. 11.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
30.10.2014 r., godz. 10.35Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
22.10.2014 r., godz. 15.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
21.10.2014 r., godz. 15.34Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
21.10.2014 r., godz. 14.52Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
21.10.2014 r., godz. 14.51Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
21.10.2014 r., godz. 14.51Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1065 razy.