Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.7.2015 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 4360W UL PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKIEJ W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD STUDNI D.1.4. DO STUDNI D.1.30. (W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKA, GM. WOŁOMIN)

Ogłoszenie zamieszczono: 30.01.2015 r.
Data składania ofert: 18.02.2015 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 18.02.2015 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 4360W UL PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKIEJ W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD STUDNI D.1.4. DO STUDNI D.1.30. (W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKA, GM. WOŁOMIN)
Numer ogłoszenia: 22172 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 4360W UL PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKIEJ W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD STUDNI D.1.4. DO STUDNI D.1.30. (W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKA, GM. WOŁOMIN).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE POWIATOWEJ NR 4360W UL PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKIEJ W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD STUDNI D.1.4. DO STUDNI D.1.30. (W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO I RADZYMIŃSKA, GM. WOŁOMIN).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni, budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami ulicznymi oraz odtworzeniem nawierzchni w śladzie budowanego kanału deszczowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 20.000,00 zł Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 800.000,00 zł

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Musi dysponować odpowiednim sprzętem wymaganym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Wykonania i Odbioru robót stanowiącej załącznik do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia do kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Musi być ubezpieczony od OC na kwotę min. 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, - Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin realizacji zadania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elementów wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia na inne dotyczące planowanej budowy lub rezygnacji z niektórych elementów Zamówienia, a wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych elementów zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz cenowy

3. Plan orientacyjny

4. Projekt wykonawczy - str. tytułowa

5. Projekt wykonawczy

6. Projekt wykonawczy - plan sytuacyjny 1

7. Projekt wykonawczy - plan sytuacyjny 2

8. Projekt wykonawczy - plan sytuacyjny 3

9. Projekt wykonawczy - plan sytuacyjny 4

10. Specyfikacja wykonania i odbioru robót

11. Projekt wykonawczy - szczegół wylotu kanalizacji deszczowej

12. Projekt wykonawczy - schemat zabezpieczenia wykopu

13. Projekt wykonawczy - profil kolektora deszczowego 1

14. Projekt wykonawczy - profil kolektora deszczowego 2

15. Projekt wykonawczy - profil kolektora deszczowego 3

16. Projekt wykonawczy - profil kolektora deszczowego 4

17. Projekt wykonawczy - profil kolektora deszczowego 5

18. Projekt wykonawczy - profil odprowadzenia wód z rowu drogowego

19. Projekt wykonawczy - profil kolektora deszczowego tłocznego

20. Projekt wykonawczy -studnia włazowa

21. Projekt wykonawczy -studnia kaskadowa

22. Projekt wykonawczy -studnia rozprężna

23. Projekt wykonawczy -schemat separatora

24. Dokumentacja badań podłoża gruntowego

25. Opinia geotechniczna

26. Projekt geotechniczny

27. Opis tech.

28. Mapa

29. Plan sytuacyjny 1

30. Plan sytuacyjny 2

31. Plan sytuacyjny 3

32. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert

33. Odpowiedzi

34. Poprawny formularz cenowy

35. Załączniki do siwz (edytowalne)

36. Odpowiedź
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - Starosta Wołomiński, data: 30.01.2015
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 30.01.2015 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 19.05.2015 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2015 r., godz. 10.21Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
19.05.2015 r., godz. 10.05Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
16.02.2015 r., godz. 11.25Wioleta RolekAktualizacja przetargu
13.02.2015 r., godz. 15.18Wioleta RolekAktualizacja przetargu
13.02.2015 r., godz. 14.06Wioleta RolekAktualizacja przetargu
13.02.2015 r., godz. 14.06Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.02.2015 r., godz. 14.22Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.02.2015 r., godz. 14.17Wioleta RolekAktualizacja przetargu
02.02.2015 r., godz. 14.11Wioleta RolekAktualizacja przetargu
30.01.2015 r., godz. 13.33Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 2914 razy.