Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.10.2015 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego

Ogłoszenie zamieszczono: 09.02.2015 r.
Data składania ofert: 19.02.2015 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 19.02.2015 r., godz. 12.15
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego
Numer ogłoszenia: 17389 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wołominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego (CPV 66510000-8, CPV 66515400-7, CPV 66515000-3, CPV 66516000-0, CPV 66516100-1, CPV 66514110-0, CPV 66512100-3) w następującym zakresie: Cześć 01 ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej: a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością; Cześć 02 nadwyżkowe ubezpieczenie: a) Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością; Część 03 ubezpieczenia komunikacyjne: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) Ubezpieczenie autocasco, c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów, d) Ubezpieczenie assistance..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP stanowiących do 25% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykazać spełnianie warunku dotyczącego: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. powinien wykazać, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 roku, Nr 11, poz. 66 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku dotyczącego: posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku dotyczącego: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. powinien wykazać w odniesieniu do Części 01 oraz Części 02 zamówienia, że: (a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub (b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Natomiast w odniesieniu do Części 03 zamówienia, Wykonawca powinien wykazać, że: (a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub (b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku dotyczącego: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. powinien wykazać w odniesieniu do Części 01 oraz Części 02 zamówienia, że: (a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub (b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Natomiast w odniesieniu do Części 03 zamówienia, Wykonawca powinien wykazać, że: (a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub (b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku dotyczącego: sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych 2 Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku, gdy wystąpi: a) sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, b) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, c) zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do niej umowy ubezpieczenia, d) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego (pok. nr 4), ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 01 NAZWA: ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cześć 01 ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej: a)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , b)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Warunki ubezpieczenia - 5

CZĘŚĆ Nr: 02 NAZWA: nadwyżkowe ubezpieczenie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cześć 02 nadwyżkowe ubezpieczenie: Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Warunki ubezpieczenia - 5

CZĘŚĆ Nr: 03 NAZWA: ubezpieczenia komunikacyjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 03 ubezpieczenia komunikacyjne: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) Ubezpieczenie autocasco, c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów, d)Ubezpieczenie assistance..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Warunki ubezpieczenia - 5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja o budynkach

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załączniki do siwz

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert

Modyfikacja siwz
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Kazimierz Rakowski, data: 09.02.2015
Wprowadził:Wioleta Rolek, data: 09.02.2015 r., godz. 16.17
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 19.05.2015 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2015 r., godz. 10.21Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
19.05.2015 r., godz. 10.04Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
16.02.2015 r., godz. 15.30Wioleta RolekAktualizacja przetargu
16.02.2015 r., godz. 15.29Wioleta RolekAktualizacja przetargu
13.02.2015 r., godz. 14.58Wioleta RolekAktualizacja przetargu
13.02.2015 r., godz. 12.32Wioleta RolekAktualizacja przetargu
09.02.2015 r., godz. 16.23Wioleta RolekAktualizacja przetargu
09.02.2015 r., godz. 16.17Wioleta RolekDodanie przetargu

Strona oglądana: 2119 razy.