Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.27.2015 Wykonanie nakładek bitumicznych w roku 2015 na terenie Powiatu Wołomińskiego

Ogłoszenie zamieszczono: 14.04.2015 r.
Data składania ofert: 08.05.2015 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 08.05.2015 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Wykonanie nakładek bitumicznych w roku 2015 na terenie Powiatu Wołomińskiego
Numer ogłoszenia: 83688 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nakładek bitumicznych w roku 2015 na terenie Powiatu Wołomińskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie nakładek bitumicznych w roku 2015 na terenie Powiatu Wołomińskiego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających: Wartość zamówienia uzupełniającego do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonywał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zadanie porównywalne z zamówieniem - budowa lub przebudowa drogi publicznej klasy Z lub wyższej polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o powierzchni minimum 1200 m2 każda) o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Musi dysponować odpowiednim sprzętem wymaganym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Wykonania i Odbioru robót stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą bądź równą 800.000zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Czas udzielonej gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy: 1) Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku: a) przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie, b) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, c) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach muszą wynikać z decyzji ustanowionego inspektor nadzoru w formie pisemnej. 2) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia na inne dotyczące planowanej budowy lub rezygnacji z niektórych elementów zamówienia, a wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych elementów zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza

Zmiana ogłoszenia

Druki w wersji edytowalnej

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert

Przedmiar Białki

Przedmiar Guzowatka

Przedmiar Napoleona Kobyłka

Przedmiar Norwida Radzymin

Odpowiedzi

Poprawione istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi

Poprawiony przedmiar Guzowatka
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - Starosta Wołomiński, data: 14.04.2015
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 14.04.2015 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 26.05.2015 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2015 r., godz. 14.32Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
19.05.2015 r., godz. 10.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
19.05.2015 r., godz. 09.58Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.05.2015 r., godz. 09.57Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
30.04.2015 r., godz. 15.04Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.04.2015 r., godz. 12.48Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.04.2015 r., godz. 11.36Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.04.2015 r., godz. 10.57Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.04.2015 r., godz. 10.19Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.04.2015 r., godz. 10.18Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.04.2015 r., godz. 10.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
28.04.2015 r., godz. 15.11Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.04.2015 r., godz. 11.52Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.04.2015 r., godz. 11.52Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.04.2015 r., godz. 11.51Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.04.2015 r., godz. 09.52Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.04.2015 r., godz. 09.46Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.04.2015 r., godz. 09.45Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.04.2015 r., godz. 09.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
20.04.2015 r., godz. 14.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.04.2015 r., godz. 08.27Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
14.04.2015 r., godz. 11.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
14.04.2015 r., godz. 11.37Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 2101 razy.