Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.52.2015 Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26

Ogłoszenie zamieszczono: 26.06.2015 r.
Data składania ofert: 17.07.2015 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 17.07.2015 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26
Numer ogłoszenia: 157356 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000.00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.07.2015r do godz. 10:00; w przypadku przelewu prosimy o dokonanie transakcji odpowiednio wcześniej aby była zaksięgowana na koncie; 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat prowadzenia działalności a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min 3 000 000,00 zł brutto każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu sprzętu pozwalającego wykonać przedmiot zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownik budowy z uprawnianiami bez ograniczeń, elektrycznych, gazowych, instalacji wodno-sanitarnych i wentylacyjnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 3 000 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz z określeniem wartości robót wg pozycji przedmiarów. 2. Wykaz części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Kopia dowodu opłaty wadium; 4. Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 5. Formularz cenowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Instalacje elektryczne wewnętrzne

3. Projekt budowlano-wykonawczy

4. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych

5. Projekt budowlano – wykonawczy drogi

6. Projekt przyłącza gazu średniego ciśnienia

7. Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych

8. Projekt budowlany konstrukcja

9. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

10. Analiza porównawcza

11. Charakterystyka energetyczna

Decyzje, warunki

12. Inwentaryzacja powykonawcza

13. Umowa użyczenia

14. Dokumentacja geotechniczna

15. Pozwolenie na budowę

16. Pozwolenie na budowę 1

17. Pozwolenie na budowę 2

18. Pozwolenie na budowę 3

19. Rzut I piętra

20. Szkic

21. Mapa do celów projektowych

22. Mapa do celów projektowych

23. Wypis z rejestru gruntów

24. Wypis z rejestru gruntów

25. Umowa użyczenia

26. Decyzja konserwatora 1

27. Decyzja konserwatora 2

28. Decyzja konserwatora

29. Inwentaryzacja powykonawcza

30. Lokalizacja zjazdu

31. Lokalizacja zjazdu - decyzja

32. Umowa użyczenia

33. Wypis z MPZP

34. Wypis z MPZP 1

35. Wypis z MPZP 2

36. Wypis z MPZP 3

37. Wypis z MPZP 4

38. Wypis z MPZP 5

39. Wypis z MPZP 6

40. Wypis z MPZP 7

41. Wypis z MPZP 8

42. Wypis z MPZP 9

43. Wypis z MPZP 10

44. Wypis z MPZP 11

Opisy

45. Analiza porównawcza

46. Analiza porównawcza 2

47. Charakterystyka energetyczna

48. Opis budowlany zamienny

Rysunki

49. Mapa do celów projektowych

50. Rzut przyziemia

51. Rzut piętra

52. Rzut II piętra

53. Przekrój

54. Przekrój B-B

55. Przekrój B1-B1

56. Przekrój C-C

57. Rzut dachu

58. Elewacja południowo-wschodnia

59. Elewacja północno - zachodnia

60. Zestawienie stolarki

61. Zestawienie stolarki 2

62. Zestawienie ślusarki

63. Rzut fundamentów

64. Rzut klatki schodowej

65. Przekrój klatki schodowej

66. Konstrukcja klatki schodowej

67. Rzut konstrukcji dachu

68. Dźwigary stalowe

69. Rzut konstrukcji dachu

70. Konstrukcja - dźwigar 1

71. Konstrukcja - dźwigar 2

72. Konstrukcja - dźwigar 3

73. Konstrukcja - dźwigar 4-5

74. Stężenia dźwigarów

75. Weryfikacja dokumentacji projektu budowlanego

Przedmiary

76. Przedmiar - instalacje elektryczne

77. Przedmiar - instalacje sanitarne - wentylacja, klimatyzacja

78. Przedmiar - instalacje sanitarne - wod.-kan., CO, gaz, kotłownia

79. Przedmiar - roboty budowlane

SPECYFIKACJE

80. Specyfikacja techniczna - instalacja elektryczne

81. Specyfikacja techniczna - instalacja gazowa i CO

82. Specyfikacja techniczna - instalacja wentylacji

83. Specyfikacja techniczna - instalacja teletechniczna

84. Specyfikacja techniczna - instalacja wod.-kan.

85. Specyfikacja techniczna - roboty ogólnobudowlane

86. Specyfikacje instalacji elektrycznych

87. Specyfikacje instalacji wentylacji i klimatyzacji

88. Specyfikacje techniczne budowlane

89. Formularz oferty w wersji edytowalnej

90. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w wersji edytowalnej

91. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu postępowania w wersji edytowalnej

92. Wykaz osób w wersji edytowalnej

93. Wykaz robót w wersji edytowalnej

94. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej

95. Odpowiedź

96. Poprawione istotne postanowienia umowy

97. Odpowiedź

98. Wykaz stali

99. Odpowiedzi

100. Poprawiony formularz oferty

101. Odpowiedź

102. Przedmiar - budowa przyłącza gazu

103. Odpowiedzi

105. Przedmiar wentylacja, klimatyzacja w wersji edytowalnej

106. Przedmiar instalacja sanitarna, wod.-kan., CO, gaz w wersji edytowalnej

107. Przedmiar roboty budowlane w wersji edytowalnej

108. Przedmiar przyłącze gazowe w wersji edytowalnej

109. Odpowiedź

110. Odpowiedzi

111. Odpowiedzi

112. Odpowiedź

113. Odpowiedzi

114. Odpowiedzi

115. Odpowiedzi

116. Odpowiedzi

117. Odpowiedzi

118. Odpowiedzi

119. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

120. Inwentaryzacja przyłączy

121. Odpowiedzi

122. Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - Wicestarosta Wołomiński, data: 26.06.2015
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 26.06.2015 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 16.07.2015 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2015 r., godz. 08.59Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
15.07.2015 r., godz. 10.00Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
14.07.2015 r., godz. 15.00Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
13.07.2015 r., godz. 11.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.07.2015 r., godz. 10.52Wioleta RolekAktualizacja przetargu
10.07.2015 r., godz. 08.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
08.07.2015 r., godz. 10.42Wioleta RolekAktualizacja przetargu
08.07.2015 r., godz. 09.29Wioleta RolekAktualizacja przetargu
07.07.2015 r., godz. 15.56Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.07.2015 r., godz. 10.27Wioleta RolekAktualizacja przetargu
07.07.2015 r., godz. 10.26Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 14.27Wioleta RolekAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 14.25Wioleta RolekAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 14.22Wioleta RolekAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 14.22Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 14.19Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 14.16Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 14.12Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 13.49Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 13.41Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 13.33Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 13.32Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 13.30Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
26.06.2015 r., godz. 13.30Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 8831 razy.