Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.55.2015 ZADANIE NR 1 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0025 (03-01) miasto Ząbki ZADANIE NR 2 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 (Jadów) gmina Jadów ZADANIE NR 3 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 (Poświętne) gmina Poświętne

Ogłoszenie zamieszczono: 07.07.2015 r.
Data składania ofert: 15.07.2015 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 15.07.2015 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: ZADANIE NR 1 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0025 (03-01) miasto Ząbki ZADANIE NR 2 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 (Jadów) gmina Jadów ZADANIE NR 3 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 (Poświętne) gmina Poświętne
Numer ogłoszenia: 168804 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE NR 1 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0025 (03-01) miasto Ząbki ZADANIE NR 2 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 (Jadów) gmina Jadów ZADANIE NR 3 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 (Poświętne) gmina Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0025 (03-01) miasto Ząbki ZADANIE NR 2 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 (Jadów) gmina Jadów ZADANIE NR 3 modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 (Poświętne) gmina Poświętne.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Zadanie nr 1 Wadium w wysokości: 3.000,00zł Zadanie nr 2 Wadium w wysokości:5.000,00zł Zadanie nr 3 Wadium w wysokości: 5.000,00zł Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją odpowiednio: Wadium - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0025 (03-01) m. Ząbki, Wadium - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 (Jadów) gm. Jadów. Wadium - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 (Poświętne) gm. Poświętne. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz minimum 10-ciu wykonanych jak również wykonywanych opracowań prawnych, w zakresie których były dokonywane czynności ustalania bądź wznawiania granic działek, w tym modernizacje ewidencji gruntów z ustaleniem i pomiarem granic na gruncie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wśród osób zgłoszonych do wykonania usługi muszą się znaleźć przynajmniej dwie osoby z uprawnieniami geodezyjnymi z zakresu 2, tj. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i jedna z zakresu 1, tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (może to być jedna osoba z obydwoma zakresami i druga z zakresem 2).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest posiadanie polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości podanej w ofercie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Okres rękojmi - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0025 (03-01) miasto Ząbki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0025 (03-01) miasto Ząbki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 (Jadów) gmina Jadów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 (Jadów) gmina Jadów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 (Poświętne) gmina Poświętne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 (Poświętne) gmina Poświętne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2015.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Warunki techniczne Jadów

Warunki techniczne Poświętne

Warunki techniczne Ząbki

Odpowiedź

Zmiana ogłoszenia

Załączniki w wersji edytowalnej
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - Starosta Wołomiński, data: 07.07.2015
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 07.07.2015 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 13.07.2015 r., godz. 11.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2015 r., godz. 11.04Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
13.07.2015 r., godz. 11.03Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
09.07.2015 r., godz. 14.36Wioleta RolekAktualizacja przetargu
07.07.2015 r., godz. 15.03Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 2113 razy.