Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.2.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin

Ogłoszenie zamieszczono: 19.01.2016 r.
Data składania ofert: 27.01.2016 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 27.01.2016 r., godz. 10.45
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin
Numer ogłoszenia: 12536 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzujemy wymogów szczegółowych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. 2 usługi, zbliżone swoim zakresem do przedmiotu zamówienia potwierdzone poprzez przedłożenie, protokółu odbioru prac, poświadczenie wykonania projektu budowlanego budowy, przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi publicznej

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzujemy wymogów szczegółowych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac projektowych w zakresie przedmiotu zamówienia a osoba sporządzająca projekt musi być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzujemy wymogów szczegółowych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania zadania określonego, z wyłączeniem elementu oceniającego, może ulec zmianie w przypadku: 1) wydłużającego się z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej terminu uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania, które trwają dłużej niż ustawowy termin uzyskania, potwierdzone złożonymi dokumentami do uzgodnień, przy czym wydłużenie terminu ponad opisany spowodowane koniecznością uzupełnień, wyjaśnień, poprawek jest uznawane za zawinione przez Jednostkę Projektową, 2) wydłużającego się z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej terminu uzyskania map do celów projektowych, trwającego dłużej niż 1 miesiąc, potwierdzonego złożonym wnioskiem do właściwego urzędu o wydanie map, 3) wystąpienia przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli stron umowy i nie można ich było przewidzieć na etapie podpisywania umowy. 5. Wszelkie zmiany terminu wykonania dokumentacji wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy. 6. Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Jednostka Projektowa musi wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji, określonym w ust.1. 7. Wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami ust. 4 Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania lub odmówić jego uwzględnienia bez podania przyczyny, na co niniejszym Jednostka Projektowa wyraża zgodę zrzekając się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tegoż tytułu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin - kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dotyczy kryterium oceny ofert: - Cena za wykonanie zadania - 90% - Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) wraz z podaniem kosztów realizacji obiektu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego (ust.3 pkt 1 szczegółowego opisu zamówienia) w terminie granicznym wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy) - 10%.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Plan orientacyjny

Raport przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Załączniki w wersji WORD

Odpowiedź
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starostwa Wołomiński - Kazimierz Rakowski, data: 19.01.2016
Wprowadził:Wioleta Rolek, data: 19.01.2016 r., godz. 11.40
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 26.02.2016 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2016 r., godz. 15.13Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.01.2016 r., godz. 12.37Wioleta RolekAktualizacja przetargu
25.01.2016 r., godz. 12.36Wioleta RolekAktualizacja przetargu
25.01.2016 r., godz. 12.34Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.01.2016 r., godz. 12.34Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.01.2016 r., godz. 12.33Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
22.01.2016 r., godz. 12.33Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.01.2016 r., godz. 11.44Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.01.2016 r., godz. 11.43Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.01.2016 r., godz. 11.42Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.01.2016 r., godz. 11.42Wioleta RolekAktualizacja przetargu
19.01.2016 r., godz. 11.40Wioleta RolekDodanie przetargu

Strona oglądana: 944 razy.