Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe

Ogłoszenie zamieszczono: 17.05.2016 r.
Data składania ofert: 01.06.2016 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 01.06.2016 r., godz. 10.45
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe
Numer ogłoszenia: 54689 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości: 20.000,00 zł. Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Adaptację budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada doświadczenie wymagane do wykonania robót budowlanych. Poświadczenie, referencje wykonania co najmniej dwóch robót o podobnym zakresie za kwotę min 4 500 000,00 zł każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada odpowiedni sprzęt do wykonania w/w prac. Podstawowy sprzęt do prac budowlano instalacyjnych tj. betoniarki, wciągarki, wiertarki, wiertnice do betonu, zgrzewarki, gwintownice do rur itp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponuje kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia branża budowlana lub bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków kierownika budowy - zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi być ubezpieczony na kwotę min. 4 800 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kalkulacja cenowa; pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - okres gwarancji na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami - 20
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Ewentualne zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac części administracyjnej budynku, w przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy czas oczekiwania na wydanie wszelkiego rodzaju decyzji, zezwoleń tj. warunków przyłączeniowych, zgody na wycinkę drzew, pozwolenia na budowę itp. był dłuższy od określonego w stosownych przepisach bądź w przypadku gdy taki termin nie jest ustalony był dłuższy niż 30 dni. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe pisemne zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz określając wartość tych robót na podstawie cen z oferty.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pok. nr 4 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szacunkowa kalkulacja

Ekspertyza

Program funkcjonalno-użytkowy

Mapa

Rzut parteru

Rzut piętra 1

Rzut piętra 2

Przekrój

Elewacje 1

Elewacje 2

Inwentaryzacja istniejących drzew

Projekt koncepcyjny zagospodarowania działki 2

Rzut parteru - projekt koncepcyjny

Rzut piętra 1 - projekt koncepcyjny

Rzut pietra 2 - projekt koncepcyjny

Przekroje 1 - projekt koncepcyjny

Przekroje 2 projekt koncepcyjny

Elewacje 1 - projekt koncepcyjny

Elewacje 2 - projekt koncepcyjny

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8

Zdjęcie 9

Zdjęcie 10

Zdjęcie 11

Zdjęcie 12

Zdjęcie 13

Zdjęcie 14

Zmiana ogłoszenia

Poprawiony formularz ofertowy

Modyfikacja ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedź

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi

Formularz oferty w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji edytowalnej
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Kazimierz Rakowski, data: 17.05.2016
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 17.05.2016 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Sylwia Perzanowska, data: 10.06.2016 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2016 r., godz. 11.32Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
07.06.2016 r., godz. 10.06Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
30.05.2016 r., godz. 14.17Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
30.05.2016 r., godz. 12.38Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
30.05.2016 r., godz. 09.41Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
27.05.2016 r., godz. 11.58Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
24.05.2016 r., godz. 14.49Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
24.05.2016 r., godz. 14.44Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.05.2016 r., godz. 09.46Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
20.05.2016 r., godz. 12.07Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
20.05.2016 r., godz. 12.07Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
18.05.2016 r., godz. 12.11Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
18.05.2016 r., godz. 12.10Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
17.05.2016 r., godz. 12.30Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
17.05.2016 r., godz. 12.24Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
17.05.2016 r., godz. 12.09Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
17.05.2016 r., godz. 12.01Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
17.05.2016 r., godz. 11.56Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
17.05.2016 r., godz. 11.46Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
17.05.2016 r., godz. 11.46Sylwia PerzanowskaDodanie przetargu

Strona oglądana: 1058 razy.