Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.63.2016 Zakup masy dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4339 W na odcinku o długości 1 705mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340W (ul. Kukawska) do granicy powiatu w Strachowie, gm. Jadów w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, g. Jadów

Ogłoszenie zamieszczono: 06.07.2016 r.
Data składania ofert: 15.07.2016 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 15.07.2016 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Zakup masy dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4339 W na odcinku o długości 1 705mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340W (ul. Kukawska) do granicy powiatu w Strachowie, gm. Jadów w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, g. Jadów
Numer ogłoszenia: 122007 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup masy dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4339 W na odcinku o długości 1 705mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340W (ul. Kukawska) do granicy powiatu w Strachowie, gm. Jadów w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, g. Jadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup masy dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4339 W na odcinku o długości 1 705mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340W (ul. Kukawska) do granicy powiatu w Strachowie, gm. Jadów w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, g. Jadów.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie dostawy materiałów

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.38.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dostawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, lub inne dokumenty zezwalające na prowadzenie tego typu działalności

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dostawca musi dysponować sprzętem: - Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 120MG/h z elektronicznym sterowaniem procesu produkcji. Lokalizacja wytwórni w odległości umożliwiającej dostawę towaru transportem samochodowym bez utraty lub pogorszenia jego wartości użytkowych - tj. do 50 km od miejscowości Strachów, gm. Jadów, powiat wołomiński. - Dysponują samochodami samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco o ładowności minimum 12t w ilości szt. 4 lub więcej.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Czas realizacji zamówienia dodatkowego (doraźna potrzeba) - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianej masy asfaltowej do 20 % wartości brutto umowy, w sytuacji braku możliwości wykorzystania zamówionego materiału na potrzeby przebudowy drogi powiatowej. Z tytułu zmniejszenia wartości zamówienia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie lub odszkodowanie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dotyczy wykazu narzędzi: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w zakresie wymaganym przez zamawiającego tj. - wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 120MG/h z elektronicznym sterowaniem procesu produkcji. Lokalizacja wytwórni w odległości umożliwiającej dostawę towaru transportem samochodowym bez utraty lub pogorszenia jego wartości użytkowych, tj. do 50 km od miejscowości Strachów, gm. Jadów, powiat wołomiński, - dysponowanie samochodami samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco o ładowności minimum 12t w ilości szt. 4 lub więcej; dotyczy kryterium czas realizacji zamówienia dodatkowego: Czas realizacji zamówienia dodatkowego tj. zamówienia na dowóz partii masy do 20 ton w sytuacji zaistnienia doraźnej potrzeby zwiększenia zamówionej na dany dzień ilości masy towarowej będzie oceniany jako zaproponowany czas dowozu masy dodatkowej ponad zamówioną na dany dzień wielkość dostawy. Czas takiej dostawy (o wielkości do 20 ton) nie może być dłuższy niż 4 godziny..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Kazimierz Rakowski, data: 06.07.2016
Wprowadził:Wioleta Rolek, data: 06.07.2016 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Wioleta Rolek, data: 06.07.2016 r., godz. 12.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2016 r., godz. 12.26Wioleta RolekAktualizacja przetargu
06.07.2016 r., godz. 12.25Wioleta RolekDodanie przetargu

Strona oglądana: 615 razy.