Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.66.2016 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z podziałem na zadania

Ogłoszenie zamieszczono: 07.07.2016 r.
Data składania ofert: 20.07.2016 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 20.07.2016 r., godz. 10.45
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z podziałem na zadania
Numer ogłoszenia: 123615 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z podziałem na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z podziałem na zadania.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających obejmujących przedmiot zamówienia m.in.: wykonanie podziałów nieruchomości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 1.200,00 zł - dla części I 1.500,00 zł - dla części II 1.500,00 zł - dla części III 3.000,00 zł - dla części IV 1.100,00 zł - dla części V 250,00 zł - dla części VI Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z podziałem na zadania, cz. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie min. 2 usługi geodezyjne, odpowiadające swoim rodzajem usługom geodezyjnym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania zadania określonego w ust.1 może ulec zmianie w przypadku: a) wydłużającego się z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej terminu uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania, które trwają dłużej niż ustawowy termin uzyskania, potwierdzone złożonymi dokumentami do uzgodnień, przy czym wydłużenie terminu ponad opisany spowodowane koniecznością uzupełnień, wyjaśnień, poprawek jest uznawane za zawinione przez Jednostkę Projektową, b) wystąpienia przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli stron umowy i nie można ich było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 1811W (4338W) we wsi Kowalicha, gm. Dąbrówka; odcinek drogi ok. 1864,00 mb, w tym ok. 83 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 1811W (4338W) we wsi Kowalicha, gm. Dąbrówka; odcinek drogi ok. 1864,00 mb, w tym ok. 83 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4343W we wsi Starowola, gm. Jadów; odcinek ok. 1565,0 mb, w tym ok. 106 szt. Nieruchomości przeznaczonych do podziału..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4343W we wsi Starowola, gm. Jadów; odcinek ok. 1565,0 mb, w tym ok. 106 szt. Nieruchomości przeznaczonych do podziału..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4312W we wsi Zagościniec i Helenów, gm. Wołomin, odcinek drogi o długości około 2900,0 mb, w tym ok. 108 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4312W we wsi Zagościniec i Helenów, gm. Wołomin, odcinek drogi o długości około 2900,0 mb, w tym ok. 108 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4329W we wsi Kury, Białki, gm. Tłuszcz oraz we wsi Równe gm. Strachówka odcinek od długości około 9000,0 mb, w tym ok. 300 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4329W we wsi Kury, Białki, gm. Tłuszcz oraz we wsi Równe gm. Strachówka odcinek od długości około 9000,0 mb, w tym ok. 300 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4316W na odcinku od ul. Granicznej do skrzyżowania z ul. 1-ego Maja w Wołominie, gm. Wołomin odcinek od długości około 1600,0 mb, w tym ok. 75 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4316W na odcinku od ul. Granicznej do skrzyżowania z ul. 1-ego Maja w Wołominie, gm. Wołomin odcinek od długości około 1600,0 mb, w tym ok. 75 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne, odcinek około 613mb, w tym 19 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Teren położony przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne, odcinek około 613mb, w tym 19 nieruchomości przeznaczonych do podziału..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz cenowy

3. Zmiana ogłoszenia

4. Poprawione istotne postanowienia umowy

5. Przedłużenie terminu składania ofert

6. Druki w wersji do edycji

7. Odpowiedzi

8. Zadanie 1- Arkusz 1

9. Zadanie 1- Arkusz 2

10. Zadanie 1- Arkusz 3

11. Zadanie 1- Arkusz 4

12. Zadanie 2- Arkusz 1

13. Zadanie 2- Arkusz 2

14. Zadanie 2- Arkusz 3

15. Zadanie 3- Arkusz 1

16. Zadanie 3- Arkusz 2

17. Zadanie 3- Arkusz 3

18. Zadanie 3- Arkusz 4

19. Zadanie 3- Arkusz 5

20. Zadanie 4- Arkusz 1

21. Zadanie 4- Arkusz 2

22. Zadanie 4- Arkusz 3

23. Zadanie 4- Arkusz 4

24. Zadanie 4- Arkusz 5

25. Zadanie 4- Arkusz 6

26. Zadanie 4- Arkusz 7

27. Zadanie 4- Arkusz 8

28. Zadanie 4- Arkusz 9

29. Zadanie 5- Arkusz 1

30. Zadanie 5- Arkusz 2

31. Zadanie 5- Arkusz 3

32. Zadanie 6- Arkusz 1
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - Starosta Wołomiński, data: 07.07.2016
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 07.07.2016 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Wioleta Rolek, data: 14.07.2016 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2016 r., godz. 14.43Wioleta RolekAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.40Wioleta RolekAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.37Wioleta RolekAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.34Wioleta RolekAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.31Wioleta RolekAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.30Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.29Wioleta RolekAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.12Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 14.11Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 13.38Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
14.07.2016 r., godz. 13.36Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.07.2016 r., godz. 09.56Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.07.2016 r., godz. 09.50Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 799 razy.