Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.75.2016 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka (od dz. Ew. nr 10/2 i 2/5 do działki Ew. nr 16/1) oraz na odcinku 2 i 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka. W części budowy kanalizacji deszczowej na odcinku 3 od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej w ramach zadania Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce

Ogłoszenie zamieszczono: 21.07.2016 r.
Data składania ofert: 12.08.2016 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 12.08.2016 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka (od dz. Ew. nr 10/2 i 2/5 do działki Ew. nr 16/1) oraz na odcinku 2 i 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka. W części budowy kanalizacji deszczowej na odcinku 3 od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej w ramach zadania Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce
Numer ogłoszenia: 148255 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka (od dz. Ew. nr 10/2 i 2/5 do działki Ew. nr 16/1) oraz na odcinku 2 i 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka. W części budowy kanalizacji deszczowej na odcinku 3 od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej w ramach zadania Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka (od dz. Ew. nr 10/2 i 2/5 do działki Ew. nr 16/1) oraz na odcinku 2 i 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka. W części budowy kanalizacji deszczowej na odcinku 3 od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej w ramach zadania Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości: 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych) Wadium wnosi się w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: Wadium - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka (od dz. Ew. nr 10/2 i 2/5 do działki Ew. nr 16/1) oraz na odcinku 2 i 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał w tym okresie min. 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zadanie porównywalne z zamówieniem - budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej) o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Musi dysponować odpowiednim sprzętem wymaganym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Wykonania i Odbioru robót stanowiącej załącznik do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej - zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane, kierownik musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (załącznik nr 1).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Musi być ubezpieczony od OC - kwota polisy minimum 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem; - wypełniony i podpisany druk OFERTY, - kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku: 1) przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie, 2) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 3) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach muszą wynikać z decyzji ustanowionego inspektor nadzoru w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin - kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar

GEOLOGIA

3. Sprawozdanie z badań

4. Analiza ugięć nawierzchni 1

5. Analiza ugięć nawierzchni 2

6. Analiza ugięć nawierzchni 3

7. Operat laboratoryjny

8. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

8. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

9. Mapka

10. Karta otworu

11. Karta otworu

12. Karta otworu

13. Karta otworu

14. Karta otworu

15. Karta otworu

16. Karta otworu

17. Karta otworu

18. Karta otworu

19. Karta otworu

20. Karta otworu

21. Karta otworu

22. Karta otworu

23. Karta otworu

24. Karta otworu

25. Karta otworu

26. Mapka

27. Objaśnienia symboli

PROJEKT WYKONAWCZY

sieci gazowe

28. Plan orientacyjny

29. Plan sytuacyjny

30. Profil podłużny gazociągu

31. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ

sieci kanalizacyjne

32. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY SANITARNEJ

33. Plan orientacyjny

34. Separator

35. Studnia osadnikowa

36. Studnia rewizyjna

37. Odwodnienie powierzchniowe

38. Wylot z kanalizacji deszczowej

39. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY SANITARNEJ – sieci kanalizacyjne

40. Plan sytuacyjny

41. Plan sytuacyjny

42. Profil podłużny kanalizacji deszczowej

43. Profil podłużny kanalizacji deszczowej

44. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

sieci wodociągowe

45. Plan sytuacyjny

46. Plan sytuacyjny

47. Profil podłużny wodociągów

48. Plan orientacyjny

49. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ - sieci wodociągowe

50. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT
INSTALACJE SANITARNE


51. Przedłużenie terminu składania ofert

52. Odpowiedzi

53. Poprawiony przedmiar (AKTUALNY)
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Kazimierz Rakowski, data: 21.07.2016
Wprowadził:Wioleta Rolek, data: 21.07.2016 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Wioleta Rolek, data: 09.08.2016 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2016 r., godz. 13.39Wioleta RolekAktualizacja przetargu
04.08.2016 r., godz. 12.12Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.29Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.29Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.26Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.22Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.21Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.21Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.17Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 13.16Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.57Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.50Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.45Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.32Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.32Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.29Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.25Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.06Wioleta RolekAktualizacja przetargu
21.07.2016 r., godz. 12.06Wioleta RolekDodanie przetargu

Strona oglądana: 964 razy.