Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.94.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie zamieszczono: 23.11.2016 r.
Data składania ofert: 29.11.2016 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 29.11.2016 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Konkurs
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Starostwo Powiatowe w Wołominie jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz n/w Zamawiających:


Starostwo Powiatowe w Wołominie wraz z jednostkami organizacyjnymi:

1. Starostwo Powiatowe w Wołominie - 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
NIP 125-09-40-609, REGON 013269344
filia Wydziału Budownictwa – ul. Konstytucji 3 maja 19, 05-250 Radzymin,

2. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie – 05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5a,
NIP 125-05-59-105, REGON 016179742
filia w Tłuszczu – 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10,
filia w Radzyminie – 05-250 Radzymin, ul. Weteranów 31,

2. Dom Dziecka w Równem - 05-282 Strachówka, Równe 78,
NIP 822-10-32-936, REGON 000632881

3. Zespół Szkół w Wołominie – 05-200 Wołomin, ul. Legionów 85,
NIP 125-05-59-246, REGON 000829810

4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce – 05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1,
NIP 125-05-59-329, REGON 000201750

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie – 05-200 Wołomin, Legionów 85
NIP 125-15-62-121, REGON 000837821

6. Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości – 05-200 Wołomin, ul. Orwida 20
NIP 125-13-46-038, REGON 140128993

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie – 05-200 Wołomin, ul. Legionów 78
NIP 125-104-69-51, REGON 016200703

8. Szpital Powiatowy w Wołominie - SZPZOZ– 05-200 Wołomin ul. Gdyńska 1/3
NIP 125-09-31-792, REGON 000310315

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, krajowy numer identyfikacyjny 1326934400000, ul. ul. Prądzyńskiego 3, 05200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail , faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-wolominski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Po rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca zawrze umowy na świadczenie usług pocztowych oddzielnie z każdą z jednostek wymienionych w pkt. od 1 do 9. Jednostki posiadające filie podpisują jedną umowę z podziałem na odpowiednią ilość placówek zdawczo-odbiorczych oraz otrzymują po jednej FV. Jednostki organizacyjne są odpowiedzialne za rzetelność, zakres i jakość danych przygotowanych do wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia oraz za realizację umów.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Starostwo Powiatowe w Wołominie jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz w/w jednostek.
Zamawiający oraz w/w jednostki będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie usług społecznych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Jednostki posiadające filie zamiejscowe podpisują po jednej umowie.
Dodatkowo zobowiązania Zamawiającego i współzamawiających w stosunku do wyłonionego Wykonawcy, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów postępowania.
Zamawiający i współzamawiający odpowiedzialni są za przygotowanie danych ilościowych do oszacowania wartości zamówienia i odpowiadają za nie we własnym zakresie.
Zamawiający jest odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określenie wartości zamówienia według cen rynkowych, po podaniu ilości i rodzaju przesyłek od współzamawiajacych. Całość dokumentacji została skonsultowana i zaakceptowana przez wpółzamawiajacych.


I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.powiat-wolominski.pl

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób: w zamkniętej kopercie
Adres:
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 pokój nr 4 (kancelaria)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: SPW.272.94.2016

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych
II.5) Główny kod CPV: 64.10.00.00 - 7 Usługi pocztowe i kurierskie

II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
01.12.2016 r. do 31.12.201 8r. lub do wyczerpania środków finansowych

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej udzielonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 200.000 zł. (słownie dwieście tysięcy zł.), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał min. 2 usługi, które polegały w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych na świadczeniu usług pocztowych o wartości minimum 200.000,00 PLN brutto. Usługa, powinna być świadczona na rzecz jednego odbiorcy i powinna być wykonywana nieprzerwanie przez okres minimum 1 roku. Należy podać wartość, przedmiot, datę wykonania usługi oraz podmiot na rzecz którego wykonywano świadczenie usługi wraz z załączonym dowodem o należytym wykonaniu.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje odpowiednią liczbą placówek zdawczo-odbiorczych, co najmniej jedną placówkę zdawczo-odbiorczą w miejscowościach, gdzie będą nadawane przesyłki.
Wymogiem jest aby każda placówka zdawczo-odbiorcza i punkty odbioru spełniały wymienione warunki:
- powinny być czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, co najmniej 6 godz. dziennie,
- powinny być oznakowane w sposób widoczny szyldem z nazwą lub logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy,
- jeżeli znajdują się w lokalu w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy,

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem,
- upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności niw wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Zezwolenie na wykonanie działalności pocztowej udzielonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia;
- Opłacona polisa w wysokości min. 200.000 zł. (słownie dwieście tysięcy zł.), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- Wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał min. 2 usługi, które polegały w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych na świadczeniu usług pocztowych o wartości minimum 200.000,00 PLN brutto. Usługa, powinna być świadczona na rzecz jednego odbiorcy i powinna być wykonywana nieprzerwanie przez okres minimum 1 roku. Należy podać wartość, przedmiot, datę wykonania usługi oraz podmiot na rzecz którego wykonywano świadczenie usługi wraz z załączonym dowodem o należytym wykonaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty składające się na ofertę:
- formularz cenowy;
- zestawienie jednostek nadawcy oraz placówek nadawczych wykonawcy;
- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
- oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę,
- potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: procedura zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 z późn. zm.)
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 20.000,00 zł.
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją:
"Wadium – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych”
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
Termin płatności FV 40
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określa możliwości dokonania ewentualnej zmiany umowy z wykonawcą w przypadku:
1) zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
2) zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe a w związku z tym zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,
3) wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.
Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/11/2016, godzina: 10:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Opis procedury zgodnie z art. 138 o ustawy Pzp

Formularz ofertowy

Zał. do umowy

Formularz cenowy Starostwo

Formularz cenowy Powiatowy Urząd Pracy

Formularz cenowy Dom Dziecka Równe

Formularz cenowy Zespół Szkół w Wołominie

Formularz cenowy Zespół Szkół w Zielonce

Formularz cenowy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołominie

Formularz cenowy Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości

Formularz cenowy Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie


Formularz cenowy Szpital Powiatowy

Odpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - Starosta Wołomiński, data: 23.11.2016
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 23.11.2016 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 09.12.2016 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.12.2016 r., godz. 09.09Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
29.11.2016 r., godz. 10.40Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
25.11.2016 r., godz. 15.06Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.11.2016 r., godz. 10.57Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.11.2016 r., godz. 09.11Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
23.11.2016 r., godz. 09.10Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1007 razy.