Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - prace wykończeniowe w części parterowej na powierzchni 500 m2 we wznoszonym budynku socjalno-biurowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 29.07.2003 r.
Data składania ofert: 02.09.2003 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 02.09.2003 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, powiat wołomiński, ul. Sasina 15

ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane prace wykończeniowe w części parterowej na powierzchni 500 m2 we wznoszonym budynku socjalno-biurowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Zakres prac:

1. Roboty budowlane
- wykonanie posadzki,
- wykonanie ścianki zamykającej część przeznaczoną do użytkowania z przeszklonych profili aluminiowych z osadzonymi w niej drzwiami wykonanymi z przeszklonych profili aluminiowych,
- wykonanie stropów podwieszonych z płyt gipsowych na rusztowaniu,
- wykonanie otworu w ścianie istniejącego budynku garażowego i zamknięcie ich drzwiami w klasie 30 minut odporności ogniowej posiadającymi zamek antypaniczny (drzwi dostarcza Wykonawca).

2. Roboty hydrauliczne
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – bez wymiennika ciepła.

3. Roboty wykończeniowe
- zamontowanie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych dostarczonych przez Wykonawcę,
- osadzenie podokienników prefabrykowanych dostarczonych przez Wykonawcę,
- wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rolowanych dostarczonych przez Wykonawcę.

4. Roboty elektryczne
- montaż opraw oświetleniowych dostarczonych przez Wykonawcę
- montaż osprzętu elektrycznego posiadanego przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji zamówienia:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin

Termin (okres) realizacji zamówienia:

do 60 dni

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

w wysokości: 4 000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
- cena (koszt) 60 %
- okres gwarancji 30 %
- termin realizacji 10 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

formularz można odebrać: osobiście w siedzibie zamawiającego: w sekretariacie KP PSP w Wołominie

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2.Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac i czynności;
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
4.Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Miejsce i termin składania ofert:
- w sekretariacie KP PSP w Wołominie
- w terminie do: 02.09.2003r. do godz. 9.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
- w siedzibie zamawiającego: świetlica
- data: 02.09.2003r. godz. 10.00

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Bogdan Mielecki
telefon: 787 64 61 i 62 wew. 115
e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl
godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.30÷ 15.30
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.07.2003 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.07.2003 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2003 r., godz. 12.59Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1260 razy.