Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.98.2018 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w sezonie 2018 / 2019 z podziałem na zadania

Ogłoszenie zamieszczono: 03.09.2018 r.
Data składania ofert: 10.10.2018 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 10.10.2018 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Polska-Wołomin: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

2018/S 168-383652

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Wołomiński
ul. Pradzyńskiego 3
Osoba do kontaktów: Ewa Łuczyk, Waldemar Majewski, Milena Milczarek
05-200 Wołomin
Polska
Tel.: +48 227874303
E-mail: bzp@powiat-wolominski.pl
Faks: +48 227765093

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat-wolominski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w sezonie 2018 / 2019 z podziałem na zadania
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiat Wołomiński
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w sezonie 2018 / 2019 z podziałem na zadania
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg powiatowych w Gminach:
Część 1 – drogi powiatowe w gm. Klembów, Poświętne
Część 2 – drogi powiatowe w gm. Tłuszcz
Część 3 – drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka
Część 4 – drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 559 055,78 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.10.2018. Zakończenie 30.4.2019

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Klembów, Poświętne
1)Krótki opis
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Klembów, Poświętne
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.10.2018. Zakończenie 30.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Tłuszcz
1)Krótki opis
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Tłuszcz
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.10.2018. Zakończenie 30.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka
1)Krótki opis
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Radzymin, Dąbrówka
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 0,00 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.10.2018. Zakończenie 30.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka
1)Krótki opis
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2018 / 2019 drogi powiatowe w gm. Jadów, Strachówka
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90900000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.10.2018. Zakończenie 30.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
Część 2 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
Część 3 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
Część 4 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) W pieniądzu,
2) W poręczeniach bankowych,
3) W gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, a do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego
W banku PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 z adnotacją: „Wadium- Zimowe utrzymanie powiatowych część ..... – drogi powiatowe w Gm. ......”. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.
Zasady zwrotu wadium:
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę w wysokości co najmniej 40 000,00 PLN, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonywał czynności dotyczące zimowego utrzymania na długości dróg min. 40 km, bądź w ostatnich 3 latach wartość wykonywanych usług w ramach zimowego utrzymania wynosiła min. 70 000,00 PLN.
b) dysponuje co najmniej 2 pługo–piaskarkami, wskazując nr rej. i charakter dysponowania (własność lub zasoby osób trzecich). Osoby wykonujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje techniczne lub stosowne uprawnienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
— wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym do wodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
Składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
Ustawy;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
W zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem z wolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. czas reakcji na zgłoszenie. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPW.272.98.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.10.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.10.2018 - 10:30

Miejscowość:

Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (sala konferencyjna)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zmawiający przewiduje zlecenie zamówienia uzupełniającego lub przedłużenia określonych terminów wykonania zadania w sytuacji zwiększenia potrzeb związanych z zimowym utrzymaniem ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne lub z zaistnieniem innych okoliczności których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu..
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.8.2018

Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia


Oferta

Wykaz dróg i standardy odśnieżania

Istotne postanowienia umowy

Zestawienie ofert
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - Starosta Wołomiński, data: 03.09.2018
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 03.09.2018 r., godz. 10.14
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 25.10.2018 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 09.29Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
10.10.2018 r., godz. 11.17Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
10.10.2018 r., godz. 11.17Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
05.09.2018 r., godz. 09.21Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
03.09.2018 r., godz. 12.00Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
03.09.2018 r., godz. 11.57Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
03.09.2018 r., godz. 10.14Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 511 razy.