Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru do Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 02.01.2007 r.
Data składania ofert: 12.01.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 12.01.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-PNO-343/70/06


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Wydział Organizacji i Kadr,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. +48 22 787-43-01, 03, 04 wew. 132
e-mail: wok@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru do Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru do Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zadanie 1 – Dostawa artykułów biurowych
Zadanie 2 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Zadanie 3 – Dostawa papieru

Miejsce realizacji: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2007 rok

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena – 100 %

Oferty należy składać w: Starostwie Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, pok. nr 4.

Termin składania ofert upływa dnia 12.01.2007 o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2006 o godzinie 10.30 w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Sylwia Bakiera tel. 22 787-43-01,03 04, wew 132, w godz. 8.00-16.00.

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.

Na ww. zamówienie ustanowiony nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


- WEZWANIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU

- TREŚĆ PROTESTU - załącznik


- Wyjaśnienia do SIWZ


- Odpowiedź na protest


- INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.01.2007 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.01.2007 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2007 r., godz. 14.59Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1136 razy.