Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 30.01.2007 r.
Data składania ofert: 16.03.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 23.03.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania: SPW-PNO-343/4/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 60.000 EURO


Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Planowania i Realizacji
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. +48 22 787 43 01 w. 148,
e-mail: wpr@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego za odpłatnością 30 zł.

Przedmiotem zamówienia jest (wielkość lub zakres zamówienia): Dostawa sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie ul. Gdyńska 1/3.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem na następujące zadania:

Zadanie nr 1 Dostawa Ultrasonografu – 1 szt.

Zadanie nr 2 Dostawa aparatów do znieczulenia - 3 szt.

Zadanie nr 3 Dostawa defibrylatorów – 2 szt.

Zadanie nr 4 Dostawa aparatu RTG stacjonarnego - 1 szt. i aparatu RTG przyłóżkowego - 1 szt.

Zadanie nr 5 Dostawa analizatora - 1 szt.

Zadanie nr 6 Dostawa fundus kamery okulistycznej 1 szt.

Zadanie nr 7 Dostawa gastroskopów - 2 szt. , kolonoskopu - 1 szt. , myjki ultradźwiękowej - 1 szt.

Zadanie nr 8 Dostawa respiratorów - 3 szt.

Zadanie nr 9 Dostawa kardiomonitorów – 10 szt.

Zadanie nr 10 Dostawa aparatów EKG – 3 szt.

Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3.

Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia /nie spełnia.

Wadium:
Zadanie nr 1 – 3 500,00zł.
Zadanie nr 2 – 3 000,00zł.
Zadanie nr 3 - 900,00zł.
Zadanie nr 4 – 7 000,00zł.
Zadanie nr 5 – 3 000,00zł.
Zadanie nr 6 – 1 200,00zł.
Zadanie nr 7 – 3 200,00zł.
Zadanie nr 8 – 2 100,00zł.
Zadanie nr 9 – 2 500,00zł.
Zadanie nr10 - 550,00zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
• Dla zadań 1,3,5 : cena 60% , jakość i walory techniczno-użytkowe – 40%
• Dla zadań 2,4,6,7,8,9,10 : cena – 100%

Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego pok. nr 4 w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
Termin składania ofert upływa dnia 16.03.2007r o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.03.2007r. o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
W ramach dokumentacji przetargowej:
Ewa Łuczyk tel. + 48 22 787 43 01 w. 152 w godz. 9.00 - 16.00.
Robert Rasiński tel. + 48 22 787 43 01 w. 148, w godz. 9.00 - 16.00.

W przedmiocie zamówienia:
lek. med. Robert Biegański tel. + 48 22 763 32 59
Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: - - -

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 30.01.2007r.

Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia - ultrasonograf

- Opis przedmiotu zamówienia - aparat do znieczulenia

- Opis przedmiotu zamówienia - defibrylator

- Opis przedmiotu zamówienia - aparat RTG

- Opis przedmiotu zamówienia - analizator

- Opis przedmiotu zamówienia - fundus kamera

- Opis przedmiotu zamówienia - gastroskop

- Opis przedmiotu zamówienia - respiratory

- Opis przedmiotu zamówienia - kardiomonitory

- Opis przedmiotu zamówienia - aparat EKG

- Istotne postanowienia umowy- Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu

- Treść protestu

- Rozstrzygnięcie protestu nr 1


- Wezwanie nr 2 do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu

- Treść protestu nr 2

- Rozstrzygnięcie protestu nr 2


- Wezwanie nr 3 do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu

- Treść protestu nr 3

- Rozstrzygnięcie protestu nr 3


- Wezwanie nr 4 do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu

- Treść protestu nr 4


- Wezwanie nr 5 do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu

- Treść protestu nr 5- Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (08.02.2007)

- Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (28.02.2007)

- Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (09.03.2007)

- Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (12.03.2007)

- Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (14.03.2007)

- Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnika składanego w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych

- Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (14.03.2007)

- Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (20.03.2007)


- Przedłużenie terminu składania ofert dla zadania nr 8

- Rozstrzygnięcie protestu

- Rozstrzygnięcie protestu


- Informacja o udzieleniu zamówienia
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.02.2007 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 01.02.2007 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2007 r., godz. 15.30Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2456 razy.