Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: dostawę laptopów – 2 szt. i drukarek – 3 szt.

Ogłoszenie zamieszczono: 02.02.2007 r.
Data składania ofert: 12.02.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 12.02.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/8/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Wydział Organizacji i Kadr,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. +48 22 787-43-01 w. 128,
e-mail: wok@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę laptopów – 2 szt. i drukarek – 3 szt.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów – 2 szt. i drukarek – 3 szt.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

Termin wykonania zamówienia: tydzień od podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2007 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3 w pok. 17.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Robert Jaźwiński tel 787-43-01, w. 163, w godz. 9ºº – 15ºº.

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: -Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


- INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.02.2007 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.02.2007 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2007 r., godz. 15.13Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 942 razy.