Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przebudowa pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 09.02.2007 r.
Data składania ofert: 12.03.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 12.03.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania: SPW-PNO-343/12/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 60.000 EURO


Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Planowania i Realizacji
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. +48 22 787 43 01 w. 148,
e-mail: wpr@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego za odpłatnością 30 zł.

Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii z instalacjami sanitarnymi, wod-kan. i c.o. w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie- Etap I, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i gazów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie ul. Gdyńska 1/3- Etap II.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3.

Termin wykonania zamówienia: Etap I: 31.05.2007.
Etap II: 31.08.2007.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia /nie spełnia.

Wadium: 20 000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
• cena - 100 %

Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego pok. nr 4 w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert upływa dnia 12.03.2007r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2007r. o godzinie 10.30. w Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

W ramach dokumentacji przetargowej:
Robert Rasiński tel. + 48 22 787 43 01 w. 148, w godz. 9.00 - 16.00.

W przedmiocie zamówienia:
lek. med. Robert Biegański tel. + 48 22 763 32 59

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: - - -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 30.01.2007r.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Instalacje gazów medycznych - przedmiar robót

- Budowa linii kablowej dwutorowej - przedmiar robót

- Wentylacja i klimatyzacja - przedmiar robót

- Modernizacja pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii - przedmiar robót

- Projekt budowlany wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i gazów medycznych

- Projekt techniczny instalacji gazów medycznych

- Przbudowa pomieszczeń - część technologiczna

- Przebudowa pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii z instalacjami sanitarnymi CO i wod.-kan.

- Przebudowa pomieszczeń Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej - część elektryczna

- Przebudowa pomieszczeń Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej - rysunki

- Przedmiar robót

- Wyjaśnienia do przedmiotu zamówienia

- Wyjasnienia do specyfikacji


- Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.02.2007 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.02.2007 r., godz. 15.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2007 r., godz. 15.06Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1266 razy.