Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną robót drogowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński

Ogłoszenie zamieszczono: 07.03.2007 r.
Data składania ofert: 15.03.2007 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 15.03.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Zarząd Dróg Powiatowych,
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. +48 22 776 19 40,
e-mail:zdp@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Obsługę geodezyjną robót drogowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: WWW.powiat-wolominski.pl. Zamawiający będzie przekazywał materiały przetargowe zapisane na płycie CD, na prośbę Oferenta Zamawiający udostępni materiały przetargowe w formie pisemnej.

Przedmiotem zamówienia jest
(wielkość lub zakres zamówienia)
Obsługę geodezyjną robót drogowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.,,,,,,000000000,

Miejsce realizacji: powiat wołomiński, woj. mazowieckie

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2007r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
1.Oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium - Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%
Oferty należy składać: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin

Termin składania ofert upływa dnia: 15.03.2007r o godzinie 10:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.03.2007r o godzinie 11:00 w Zarządzie Dróg Powiatowych, Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin
Termin związania ofertą wynosi: 30

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Bronisława Bożena Borkowska tel. 0-22 776 19 40 , w godz. 7.00 - 15.00
zdp@powiat-wolominski.pl

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.03.2007 r., godz. 13.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.03.2007 r., godz. 13.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2007 r., godz. 13.56Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 878 razy.