Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego.

Ogłoszenie zamieszczono: 01.03.2007 r.
Data składania ofert: 19.03.2007 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 19.03.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-PNO-343/9/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Zarząd Dróg Powiatowych,
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a, tel. +48 22 776 19 40,
e-mail:zdp@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie oznakowania poziomego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl. Zamawiający będzie przekazywał materiały przetargowe zapisane na płycie CD, na prośbę Oferenta Zamawiający udostępni materiały przetargowe w formie pisemnej.

Przedmiotem zamówienia jest (wielkość lub zakres zamówienia): Wykonanie oznakowania poziomego.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: powiat wołomiński, woj. mazowieckie.

Termin wykonania zamówienia: do 29.06.2007r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
1. Oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium - Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100%

Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin.

Termin składania ofert upływa dnia: 19.03.2007r o godzinie 10:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 19.03.2007r o godzinie 11:00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin.

Termin związania ofertą wynosi: 30

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Bronisława Bożena Borkowska tel. 0-22 776 19 40 , w godz. 7.00 - 15.00, zdp@powiat-wolominski.pl

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.

Na ww. zamówienie ustanowiony nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Pozostałe informacje: -


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Informacja o Zawarciu Umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.03.2007 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.03.2007 r., godz. 13.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2007 r., godz. 13.05Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 874 razy.