Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów sypkich i innych artykułów spożywczych dla potrzeb kuchni DPS w Zielonce.

Ogłoszenie zamieszczono: 28.03.2007 r.
Data składania ofert: 11.04.2007 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 11.04.2007 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce , ul. Poniatowskiego 29,
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2
w godz. 8:00-16:00

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów sypkich i innych artykułów spożywczych dla potrzeb kuchni DPS w Zielonce.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji umowy: 19.04.2007-31.12.2007.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryterium oceny ofert: cena – 100%
Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2007 o godz. 9:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2007 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29.
Termin związania ofertą wynosi 30dni.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marzena Szczepańska,
tel. 0-22 781-93-55, fax: 0-22 781-00-20 w godz. 8:00-16:00, dpszamowienia@wp.pl
Zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy

- Projekt umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.03.2007 r., godz. 11.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.03.2007 r., godz. 11.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2007 r., godz. 11.52Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 885 razy.