Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną na terenie Państwowego Domu Dziecka w Równem, gm. Strachówka.

Ogłoszenie zamieszczono: 05.04.2007 r.
Data składania ofert: 13.04.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.04.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania: SPW-343/15/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO
(tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. +48 22 787 43 01 w. 152
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony: Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną na terenie Państwowego Domu Dziecka w Równem gm. Strachówka.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego za odpłatnością 30 zł.

Przedmiotem zamówienia jest (wielkość lub zakres zamówienia): Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego w PDD w Równem.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.

Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- wykonawca złoży pisemną ofertę,
- zaakceptuje istotne postanowienia umowy,

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia /nie spełnia.

Wadium: 0 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100 %

Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego pok. nr 4 w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2007r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2007r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński tel. + 48 22 787 43 01 w. 148, 150, w godz. 9.00 – 16.00
- sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk tel. + 48 22 787 43 01 w. 152, w godz. 9.00 – 16.00.

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: - - -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Umowa

- Wyjaśnienie

- Informacja o Zawarciu Umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.04.2007 r., godz. 14.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.04.2007 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2007 r., godz. 14.36Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 943 razy.