Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji.

Ogłoszenie zamieszczono: 06.04.2007 r.
Data składania ofert: 13.04.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 13.04.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/22/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

Termin wykonania zamówienia: tydzień od podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2007 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Jaźwiński tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 w. 163, w godz. 9ºº – 15ºº,
- w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk tel. /022/ 787-43-01, -03, -04, w. 152, w godz. 9ºº – 15ºº.

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


- Zawarcie Umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.04.2007 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.04.2007 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.04.2007 r., godz. 13.49Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 882 razy.