Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na zakup sadzonek drzew leśnych.

Ogłoszenie zamieszczono: 26.04.2007 r.
Data składania ofert: 18.05.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 18.05.2007 r., godz. 10.15
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/26/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup sadzonek drzew leśnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:

www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup sadzonek drzew leśnych dla potrzeb odnowienia pożarzysk na terenie lasów niepaństwowych w 2007 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: teren powiatu wołomińskiego
Termin wykonania zamówienia: 17 września 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 8.05.2007 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.05.2007 r. o godzinie 10.15 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- Barbara Zajkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
- Tomasz Gumkowski – samodzielny referent Wydziału Ochrony Środowiska.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: -Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Przedłużenie terminu składania ofert

- Przedłużenie terminu składania ofert

- WYJAŚNIENIE

- WYJAŚNIENIA DO SIWZ

- UMOWA

- WYJAŚNIENIE

- Ogłoszenie o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.04.2007 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.04.2007 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.04.2007 r., godz. 14.43Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1115 razy.