Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: remont dachu na budynkach magazynowych Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie ul. Orwida 22

Ogłoszenie zamieszczono: 11.05.2007 r.
Data składania ofert: 21.05.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 21.05.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/28/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: remont dachu na budynkach magazynowych Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie ul. Orwida 22.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynkach magazynowych Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie polegający na wymianiu więźby dachowej oraz wykonanie nowego poszycia dachu, orynnowanie całego budynku wraz z rurami spustowymi oraz wymurowaniem przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Orwida 22.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz:
- złożą pisemną ofertę wraz z kosztorysem ofertowym,
- złożą przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- zaakceptują istotne postanowienia umowy.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2007 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 148, 150,
- w sprawie dokumentów: Ewa Łuczyk – kierownik Biura Zamówień Publicznych tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Książka przedmiarów

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Poprawiony kosztorys


- INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.05.2007 r., godz. 12.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.05.2007 r., godz. 12.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2007 r., godz. 12.16Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 994 razy.