Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogowego.

Ogłoszenie zamieszczono: 14.05.2007 r.
Data składania ofert: 28.05.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 28.05.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania: SPW-343/27/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 60.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. +48 22 787 43 01 w. 152
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogowego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego za odpłatnością: 30 zł.

Przedmiotem zamówienia jest (wielkość lub zakres zamówienia): Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogowego tj.: ul. Marecka, Lipowa, Wolności w Zielonce, ul. Szeroka, Marecka, Zagańczyka, Załuskiego w Kobyłce.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Dopuszcza się składania ofert częściowych:
Zad. 1: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mareckiej, Lipowej, Wolności w Zielonce.
Zad. 2: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szerokiej, Mareckiej, Zagańczyka i Załuskiego w Kobyłce.

Miejsce realizacji zamówienia: Kobyłka, Zielonka.

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- oferent wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego,
- wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej trzy dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyższej.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia /nie spełnia.

Wadium: 0 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100 %

Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego pok. nr 4 w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2007r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2007r. o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bożena Borkowska tel. + 48 22 776-19-40
- sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk tel. + 48 22 787 43 01 w. 152.

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: - - -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: -- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.05.2007 r., godz. 15.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.05.2007 r., godz. 15.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.05.2007 r., godz. 15.52Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1075 razy.