Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 16.05.2007 r.
Data składania ofert: 25.05.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 25.05.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania: SPW-343/31/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. +48 22 787 43 01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.powiat-wolominski.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego za odpłatnością 30 zł.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu na budynku Z.S. w Wołominie polegający na:
1.Naprawie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.
2.Uzupełnieniu obróbek blacharskich i rur spustowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Zespoł Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- wykonawca złoży pisemną ofertę wraz z kosztorysem ofertowym,
- złoży, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- zaakceptuje istotne postanowienia umowy.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia /nie spełnia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena - 100 %

Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego pok. nr 4 w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
Termin składania ofert upływa 25.05.2007 o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2007 o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński tel. + 48 22 787 43 01, 03, 04 w. 148, 150 w godz. 9.00 – 16.00,
- w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk tel. + 48 22 787 43 01, 03, 04 w. 152 w godz. 9.00 – 16.00.

Ww. zamówienie nie objęte jest umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: - - -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Książka przedmiarów

zawiadomienie dach ZS w Wolominie 2
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.05.2007 r., godz. 15.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 16.05.2007 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2007 r., godz. 15.08Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1108 razy.