Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Ogłoszenie zamieszczono: 25.05.2007 r.
Data składania ofert: 05.06.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 05.06.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/39/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu wołomińskiego o powierzchni ok. 2500 ha (13 obrębów o powiarzchni powyżej 50 ha).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: teren powiatu wołomińskiego.

Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2007 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 spełniającą warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, w tym o spełnieniu wymagań art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. Z 2005r. Nr 45 poz. 435 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256 poz. 2151),
 złożą wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 5.06.2007 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.06.2007 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
- Barbara Zajkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
- Tomasz Gumkowski – samodzielny referent Wydziału Ochrony Środowiska.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Istotne postanowienia umowy

- Wzór umowy

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Ogłoszenie o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.05.2007 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.05.2007 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2007 r., godz. 10.08Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 971 razy.