Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg ograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 29.05.2007 r.
Data składania ofert: 14.06.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 14.06.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/40/07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 60.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg ograniczony na: dostawę paliwa i artykułów samochodowych na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa i artykułów samochodowych na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego w okresie 12 miesiecy, w ilościach nie większych niż te określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
 Wykonawca musi przyjąć i podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami, jak i istotne postanowienia umowy,
 Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami Prawa zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
 stacja paliw musi znajdować się na terenie Wołomina.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – 3.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 cena 30 %
 wartość upustu 40%
 odległość stacji paliw w km od siedziby Starostwa 30%

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania wniosków upływa dnia 14.06.2007 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Zamawiający dopuści do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających określone warunki.

Termin składania ofert zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Marzena Bańka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 128,
- w sprawie dokumentów: Ewa Łuczyk – kierownik Biura Zamówień Publicznych tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy- Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym

- Oświadczenie

- Opis przedmiotu zamówienia

-Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.05.2007 r., godz. 11.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.05.2007 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2007 r., godz. 11.31Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1058 razy.