Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu serwerowni w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Ogłoszenie zamieszczono: 01.06.2007 r.
Data składania ofert: 12.06.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 12.06.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu serwerowni w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu serwerowni w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
- posiadają uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności,
- złożą pisemną ofertę,
- zaakceptują istotne postanowienia umowy.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2007 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2007 r. o godzinie 1030 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Robert Rasiński – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 148, 150,
- w sprawie dokumentów: Ewa Łuczyk – kierownik Biura Zamówień Publicznych tel. /022/ 787-43-01, -03, -04 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:................................................

Data przekazania ogloszeniania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rysunek 1

Rysunek 2
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.06.2007 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.06.2007 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2007 r., godz. 14.35Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 874 razy.