Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: dostawę materiałów brukarskich.

Ogłoszenie zamieszczono: 12.06.2007 r.
Data składania ofert: 22.06.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 22.06.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-343/43/07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę materiałów brukarskich.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiajacego za odpłatnością 30 zł.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów brukarskich.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: teren powiatu wołomińskiego
Termin wykonania zamówienia: 30 października 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz:
 wypełniony i podisany Formularz ofertowy,
 zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (określając formę prawną lub ststus prawny, miejsce realizacji oraz siedzibę itp.),
 30-dniowy termin płatności faktury.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – 0 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2007 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2007 r. o godzinie 1030 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą
wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska tel. (022) 776-19-40,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk te. (022) 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje: ...........................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 12.06.2007r


Spcyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA


Informacja o zawarciu umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.06.2007 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.06.2007 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2007 r., godz. 14.53Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 893 razy.