Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ciągu drogowego.

Ogłoszenie zamieszczono: 08.06.2007 r.
Data składania ofert: 25.06.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 25.06.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Centralny nr postępowania SPW-34
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 60.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ciągu drogowego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ciągu drogowego, tj.: ul. Marecka, Lipowa, Wolności w Zielonce i ul. Szerokiej, Mareckiej, Zagańczyka, Załuskiego w Kobyłce.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zad. 1: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mareckiej, Lipowej, Wolności w Zielonce.

Zad. 2: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szerokiej, Mareckiej, Zagańczyka i Załuskiego w Kobyłce.

Miejsce realizacji: Kobyłka, Zielonka.

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz:
 oferent wyrazi zgode na 30 dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego,
 wykonawca o okresaie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej trzy dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyższej.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:

spełnia/nie spełnia.

Wadium – 0 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2007 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2007 r. o godzinie 1030 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska tel. (022) 776-19-40,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk te. (022) 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:..............................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 08.06.2007 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o Zawarciu Umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.06.2007 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.06.2007 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2007 r., godz. 15.04Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 905 razy.