Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny, meble biurowe, komputery i drobny sprzęt gospodarczy.

Ogłoszenie zamieszczono: 18.06.2007 r.
Data składania ofert: 03.06.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 03.07.2007 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny, meble biurowe, komputery i drobny sprzęt gospodarczy.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny, meble biurowe, komputery i drobny sprzęt gospodarczy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3.

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.Finansowanie: dofinansowanie środków unni europejskiej do 75% i ze środków budżetu panstwa do 10%.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wypełnione „Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych” i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy,
- wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych, a także spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp,
- wykonawcy nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu,
- wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- uprawnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
- zaoferowane wyroby odpowiadają wymogom zawartym w ustawie z dnia 20.04.2004 r.„o wyrobach medycznych” (Dz. U. Nr 93, poz. 896).

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły:

spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zadanie nr 11, 12
 cena - 60 %
 jakość i walory techniczno-użytkowe - 40%
Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- cena 100%-
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2007 r. o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2007 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Sławomir Zarzycki tel. +48 22 76-33-259, Ewa Szoka
w dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:...............


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: ……………
Lampy bakteriobójcze

Negatoskop klatkowy

Wózek do przewożenia chorych

System zabudowy

Aparat do znieczulania

Pistolet woda-powietrze

Brudownik

Akcesoria do stołów

Doposażenie diatermii chirurgicznej

Elektrody

Narzedzia laparoskopowe

Narzedzia chirurgiczne

Środki ochrony osobistej

Komputery

Meble biurowe

Meble medyczne

Drobny sprzet gospodarczy

Folia

Wentylator kanałowy

System instalacji przysciennej

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Przedłużenie Terminu Składania Ofert

Odpowiedzi na pytania

Częściowe rozstrzygnięcie przetargu

Doposażenie Bloku Operacyjnego
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.06.2007 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.06.2007 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2007 r., godz. 15.47Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1452 razy.