Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: wykonanie nakładki asfaltobetonowej, droga powiatowa Sulejów – Jadów.

Ogłoszenie zamieszczono: 27.06.2007 r.
Data składania ofert: 19.07.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 19.07.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie nakładki asfaltobetonowej, droga powiatowa Sulejów – Jadów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm z asfaltobetonu dla kategorii ruchu KR-2 droga powiatowa nr 4330W Sulejów – Jadów na odcinku dł. 5400 m.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Sulejów – Jadów.

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz złożą następujące dokumenty:
 wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY,
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 zaakceptowane istotne postanowienia umowy,
 30-dniowy termin płatności faktury,
 udzielenie 3 letniej (lub więcej) gwarancji na wykonanie predmiotu umowy, licząc od daty odbioru końcowego.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – 0 zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 19.07.2007 r. o godzinie 1000
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2007 r. o godzinie 1100 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Bronisława Bożena Borkowska tel. (022) 776-19-40,
 w sprawie dokumentacji: Ewa Łuczyk te. (022) 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.

Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Pozostałe informacje:.........................................

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Istotne postanowienia umowy

Jadów-Sulejów, droga

Sulejów - Jadów -Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Załączniki

Przedmiar robót

Przekrój

Plan Sytuacyjny Terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu 1

Projekt Zagospodarowania Terenu 2

Projekt Zagospodarowania Terenu 3

Projekt Zagospodarowania Terenu 4

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Ogłoszenie o Zawarciu Umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.06.2007 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.06.2007 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2007 r., godz. 13.42Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1003 razy.