Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

licytacja elektroniczna na: dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatu Wołomińskiego

Ogłoszenie zamieszczono: 27.06.2007 r.
Data składania ofert: 16.07.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 16.07.2007 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin


ogłasza licytację elektroniczną na:
dostawę sprzętu komputerowego
dla potrzeb Starostwa Powiatu Wołomińskiego


Licytacja rozpocznie się
16.07.2007 r. o godzinie 10:00
na stronie Polskiej Platformy Przetargowej PWPW S.A. pod adresem
http://www.ppp.pwpw.pl

1) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
• komputer klasy PC,
• system operacyjny Windows 2000 lub wyższy;
• zegar 300Mhz, 64MB RAM;
• stałe łącze internetowe;
• przeglądarka Internet Explorer 5.5 bądź wyższa;
• aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną;
• wyłączona autoryzacja na serwerze proxy;
• ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

Po dopuszczeniu przez zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do PWPW S.A.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają od PWPW S.A. drogą elektroniczną bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego.

Istnieje możliwość udziału w odpłatnym szkoleniu dla wykonawców dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego - informacje pod numerem telefonu: (22) 53 12 763.
PWPW S.A. udziela informacji technicznych związanych z organizacją licytacji elektronicznej pod numerem tel. (22) 530 27 96, e-mail: aukcje@pwpw.pl

2) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień:
Cena wywoławcza: 102.875,00 PLN (brutto)
Minimalny krok postąpienia: 1.000,00 PLN (brutto)
W czasie trwania licytacji wykonawcy, którzy otrzymali loginy i hasła dostępowe do systemu aukcyjnego, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - www.ppp.pwpw.pl.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.

Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

3) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

1. Licytacja może składać się z 31 etapów – pierwszy obligatoryjny i 30 kolejnych opcjonalnych uzależnionych od złożenia oferty przez któregokolwiek z wykonawców.

2. Podstawowy czas trwania licytacji wynosić będzie 20 minut.
- maksymalna ilość przedłużeń to 30.
- długość przedłużenia – 3 minuty
- okres bez oferty – 3 minuty

Zamkniecie licytacji elektronicznej nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania licytacji elektronicznej pod warunkiem , że w ciągu ostatnich 3 minut trwania licytacji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 3 minut trwania licytacji nastąpi nowe postąpienie licytacja zostanie automatycznie przedłużona o 3 minuty. Licytacja zakończy się wówczas, gdy w przeciągu 3 minut nie nastąpi żadne nowe postąpienie.


4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 05.07.2007 r. do godz. 10:00 pisemnie lub faksem na adres:
Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin kancelaria (pokój nr 4) lub na nr faksu (022) 76-50-93.


Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie wykonawcom przez zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu adres e-mail do dnia 09.07.2007 r.

Zamawiający przekaże do dnia 09.07.2007 r. prowadzącemu licytację (firmie PWPW S.A.)
informację o wykonawcach dopuszczonych do udziału w postępowaniu (Formularze Wykonawców).

5) Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia licytacji 16.07.2007 r. godz. 10:00]

Zamknięcie licytacji elektronicznej następuje w chwili upływu czasu trwania licytacji elektronicznej, zgodnie z punktem 3.

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

7) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6 należy złożyć:

• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

• Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenia o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub na wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego

• Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub na wstrzymanie wykonania decyzji ZUS.

• Informacje o wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw zbliżonych, co do zakresu obecnego zamówienia.

• Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 Prawa zamówień publicznych podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy;

• W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

• Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów
w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

• Wypełniony i przesłany pisemnie i elektronicznie Formularz Wykonawcy – załącznik 5 do ogłoszenia.

8) Termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę – 30 dni.

9) Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.

10) Szczegółowe warunki handlowe z wybranym wykonawcą zawarte są w załączonych istotnych postanowieniach umowy.

11) Zamawiający NIE WYMAGA zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12) Adres strony internetowej, na której prowadzona będzie licytacja elektroniczna


http://www.ppp.pwpw.pl

Licytacja prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. 164 poz. 1163 z późn. zm.).


Istotne Postanowienia Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik Nr 2

Oswiadczenie Wykonawcy

Formularz Wykonawcy

OGŁOSZENIE U DZIELENIU ZAMÓWIENIA
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.06.2007 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.06.2007 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2007 r., godz. 14.28Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1070 razy.