Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na:dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji

Ogłoszenie zamieszczono: 12.07.2007 r.
Data składania ofert: 23.08.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 23.08.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 211.000 EURO


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Wydział Komunikacji, Wołomin ul. Kobyłkowska 1a.

Termin wykonania zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- Dostawca spełnia warunki określone w art. 22 Pzp i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 Pzp.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – 25 000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 50%
- termin płatności 30%
- deklarowane terminy realizacji dostaw interwencyjnych 20%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2007 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2007 r. o godzinie 1100 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Włodzimierz Mikulski tel. +48 22 776-32-90
 w dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: ……………….
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wzór nr 1

Wzór nr 2

Wzór nr 2a

Wzór nr 2b

Wzór nr 2c

Wzór nr 3

Wzór nr 4

Wzór nr 5

Wzór nr 5a

Załącznik1

Załącznik1a

Załacznik2

Zawarcie Umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.07.2007 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.07.2007 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2007 r., godz. 14.31Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1057 razy.